zagrebačka međunarodna

KONFERENCIJA O OBVEZNOM PRAVU

Prva Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu održat će se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 12. i 13. prosinca 2019. godine, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedre za pravo.

Pozivaju se znanstvenici i praktičari da podnesu prijedloge svojih izlaganja na konferenciji najkasnije do 1. listopada 2019. godine.

Prijedloge izlaganja potrebno je dostaviti u obliku sažetka, opsega do 500 riječi, na obrascu dostupnom ovdje ili putem e-maila na adresu obveznopravo@net.efzg.hr.

Prijedlozi izlaganja trebaju biti na hrvatskom ili na engleskom jeziku te povezani s nekom od tema konferencije. Autori mogu dostaviti i više prijedloga izlaganja koji se odnose na različite teme konferencije, no za izlaganje na konferenciji mogu biti prihvaćena najviše dva izlaganja istoga autora, ako se odnose na dvije različite teme konferencije. Prijedloge izlaganja razmotrit će Međunarodni programski odbor koji će izabrati izlaganja za konferenciju prema kriterijima izvrsnosti i izvornosti istraživanja te uspješnosti u obradi središnjih tema konferencije.

O prihvaćanju prijedloga predlagatelji će biti obaviješteni najkasnije do 31. listopada 2019. godine. Rok za podnošenje radova je 15. veljače 2020. godine. Nakon obostrano anonimne dvostruke recenzije radovi će biti objavljeni u zborniku radova čija se objava planira za drugo polugodište 2020. godine, u nakladništvu uglednog domaćeg i uglednog međunarodnog nakladnika.

Autori čiji će prijedlozi biti prihvaćeni za izlaganje oslobođeni su plaćanja troška sudjelovanja na konferenciji, no organizator konferencije ne može snositi troškove putovanja i smještaja sudionika konferencije.

važni datumi

Podnošenje prijedloga izlaganja:

do 1. listopada 2019.


Registracija sudionika:

od 15. lipnja do 10. prosinca 2019.


Obavijest o prihvaćanju izlaganja:

do 31. listopada 2019.


Održavanje konferencije:

12. i 13. prosinca 2019.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb


Podnošenje pisanih radova:

do 15. veljače 2020.

TEME KONFERENCIJE

Prijedlozi izlaganja na konferenciji trebaju biti povezani s nekom od niže navedenih tema konferencije.

1. Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu

Izlaganja u okviru ove teme konferencije trebala bi se baviti identifikacijom i analizom poredbenopravnih utjecaja na rješenja sadržana u hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima iz 2005. godine (ZOO), kao kodifikaciji općeg obveznog prava, odnosno na rješenja sadržana u ranijem Zakonu o obveznim odnosima iz 1978. godine (ZOO/1978) koja su u značajnoj mjeri preuzeta u odredbe ZOO-a. Tema prijavljenog izlaganja trebao bi biti izabrani pravni institut ili pravno pravilo koje je u ZOO, odnosno ZOO/1978 preneseno iz poredbenog prava, a analizom izabranog pravnog instituta ili pravnog pravila trebalo bi obuhvatiti njegov razvoj u sudskoj praksi i pravnoj znanosti. Od posebnog su interesa i izlaganja koja se bave potencijalnim konfliktima u sustavu obveznog prava koji su posljedica prijenosa pravnih instituta i pravila iz različitih pravnih poredaka.

2. Nove kodifikacije obveznog prava na području srednje i jugoistočne Europe

Obvezno pravo je u posljednja dva desetljeća u brojnim državama srednje i jugoistočne Europe osuvremenjeno bilo putem donošenja novih kodifikacija obveznog prava, bilo putem stvaranja novih građanskih zakonika, bilo putem opsežnijih reformi postojećih građanskih zakonika, odnosno temeljnih propisa obveznog prava. U pojedinim državama srednje i jugoistočne Europe aktualni su novi prijedlozi zakonodavnih reformi obveznog prava ili je u tijeku rasprava o potrebi opsežnije reforme obveznog prava. U okviru ove teme prihvaćaju se izlaganja koja se bave provedenim ili planiranim reformama nacionalnog obveznog prava na području srednje i jugoistočne Europe. Jedna od mogućih zadaća izlaganja prijavljenih u okviru ove teme jest identifikacija odstupanja novih kodifikacija obveznog prava od rješenja sadržanih u ranijim propisima i analiza uzroka tih odstupanja. Osobito se prihvaćaju izlaganja koja se bave nominalno istovjetnim pravnim pravilima sadržanim u različitim novim kodifikacijama obveznog prava i analizom njihovog razvoja u sudskoj praksi i pravnoj znanosti u više različitih pravnih poredaka.

3. Nacionalno obvezno pravo pod utjecajem prava Europske unije

U okviru ove teme prihvaćaju se izlaganja koja se bave usklađivanjem nacionalnih propisa obveznog prava s pravom Europske unije i njihovom primjenom u svjetlu ciljeva izvora prava Europske unije. Od posebnog interesa su izlaganja koja se bave posljedicama ugrađivanja autonomnih pravnih instituta prava Europske unije u nacionalno pravo na sustav nacionalnog obveznog prava. Osim eventualnim nedostatcima i poteškoćama pri transponiranju direktiva Europske unije u nacionalno pravo, izlaganja prijavljena u okviru ove teme trebala bi poredbenopravnom analizom ispitati pravna rješenja u više različitih europskih nacionalnih pravnih poredaka. Od posebnog su interesa i izlaganja koja analiziraju rješenja sadržana u novim direktivama Europske unije kojima se uređuju pojedini aspekti ugovornog prava na jedinstvenom digitalnom tržištu.

4. Obvezno pravo i izazovi suvremenog doba

U okviru ove teme prihvaćaju se izlaganja koja se bave obveznopravnim aspektima novih tehnologija i novih društvenih pojava suvremenog doba (primjerice, tzv. pametni ugovori, kriptovalute, blockchain tehnologija, umjetna inteligencija, društvene mreže, obveznopravni aspekti ekonomije dijeljenja i kružne ekonomije). Izlaganja bi se trebala orijentirati na pitanje pružaju li postojeća pravna rješenja u nacionalnom pravu odgovore na obveznopravna pitanja koja nameću suvremene tehnologije i društvene pojave, odnosno je li potrebna odgovarajuća modifikacija postojećih pravnih rješenja ili je nužno stvaranje posve novih posebnih pravnih pravila orijentiranih na izazove koje nameću nove tehnologije i društvene pojave.

5. Ususret četrdesetoj obljetnici Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe: autonomija konvencije i nacionalna prava kupoprodaje

Povodom skorašnje četrdesete obljetnice Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Bečka konvencija) vrijedno je analizirati razvitak autonomne primjene Bečke konvencije i primjenu nacionalnih prava na popunjavanje njenih pravnih praznina. Od posebnoga interesa su izlaganja koja se bave utjecajem rješenja sadržanih u Bečkoj konvenciji na izvore nacionalnog prava na području Europe, izvore prava Europske unije i sudsku praksu država članica Bečke konvencije.


Mjesto održavanja:

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb


Kontakt: