Knjiga 1.

 

Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu:

Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima

Tot I. i Slakoper Z. (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.)


ISBN: 978-953-346-181-6 (tisak)

ISBN: 978-953-346-182-3 (PDF)


Datum objave: 5. 10. 2022.


Cijela knjiga dostupna je za preuzimanje ovdje (PDF), a pojedina poglavlja moguće je u PDF formatu preuzeti odabirom poveznica niže na ovoj stranici.

Uvodne stranice

Pregled sadržaja   (i–iii)

Sadržaj   (v–xiv)

Predgovor   (xv–xvi)

Popis pokrata i kratica   (xvii–xxvi)

Popis skraćeno citiranih djela   (xxvii–xxx)



DIO I

Zakon o obveznim odnosima: kodifikacija općeg obveznog prava



Poredbenopravni utjecaji na Zakon o obveznim odnosima   (3–99)

doc. dr. sc. Ivan Tot


Kodificiranje građanskog prava u jugoistočnoj Europi   (101–146)

prof. dr. sc. Marko Petrak †



DIO II

Opći dio obveznog i ugovornog prava



Zastoj zastare u trgovačkim ugovorima   (149–162)

mr. sc. Radovan Dobronić


Zabluda kao mana volje i njezini dosezi u suvremenom razvoju građanskog prava   (163–192)

izv. prof. dr. sc. Loris Belanić i prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić


Krivnja kod ugovorne odgovornosti za štetu   (193–216)

prof. dr. sc. Saša Nikšić


Restitucijske kamate i restitucijski odnos između strana raskinutog ugovora   (217–280)

doc. dr. sc. Ivan Tot


Clausula rebus sic se habentibus – nastanak koncepta   (281–320)

izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović



DIO III

Pojedini tipovi ugovora



Kupnja na pokus   (323–348)

dr. sc. Marko Sukačić


Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava   (349–383)

doc. dr. sc. Antun Bilić


Ugovor o prijevozu robe cestom kao formalan ugovor   (384–410)

prof. dr. sc. Nikoleta Radionov


Čvrste pokroviteljske izjave: Općenito o pokroviteljskim izjavama, sadržaj obveze i određenost činidbe, pravni temelj odgovornosti pokrovitelja, prigovori pokrovitelja i zastara, trajanje i prestanak obveze pokrovitelja, regresni zahtjev pokrovitelja te pokroviteljske izjave ad incertas personas   (411–464)

izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić i Petra Siketić


O ulozi i značaju suvremenih uslužnih pravila u koncipiranju takozvanog uslužnog prava   (465–489)

prof. dr. Snežana Miladinović



DIO IV

Izvanugovorni obvezni odnosi



Poredbenopravni aspekti nasljeđivanja tražbine naknade neimovinske štete u slovenskom i hrvatskom pravu: Utjecaj austrijskog prava   (493–518)

Jure Jakšić i David Borlinič Gačnik


Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu   (519–573)

izv. prof. dr. sc. Henrik-Riko Held



DIO V

Suvremeni izazovi obveznom pravu



Učinak Direktive (EU) 2019/790 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu na obveznopravne odnose kod dijeljenja sadržaja zaštićenog autorskim pravom na internetu   (577–608)

izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković


Profesionalizacija cesije: Direktiva (EU) 2021/2167 u okviru hrvatskog obveznog prava   (609–630)

Matej Trkanjec


Elektronička zadužnica?   (631–663)

doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko


Mogućnosti korištenja i pravnog uređenja takozvanih pametnih ugovora u Republici Hrvatskoj   (665–694)

doc. dr. sc. Marko Perkušić, doc. dr. sc. Šime Jozipović i Jelena Mamut



Kazalo odredaba Zakona o obveznim odnosima   (695–703)

Kazalo ostalih izvora   (705–736)

Kazalo pojmova   (737–750)

HOPPK_Knjiga 1 (PDF).pdf

"Znanstvena literatura u kojoj se razmatraju pitanja iz područja obveznog prava i dalje je nedovoljna i ne odgovara potrebama znanstvene i šire pravne zajednice. Stoga je ovo djelo više nego dobrodošlo. Pritom posebno valja istaknuti kako se brojne teme koje se obrađuju u knjizi po prvi puta detaljnije analiziraju i izlažu. [...] Ovo djelo značajno doprinosi pravnoj znanosti hrvatskog obveznog prava. Obilježava ga minucioznost te jasna utemeljenost iznesenih zaključaka na prethodno provedenim i iznesenim analizama i komparacijama. Zaključci posebno nekih cjelina predstavljaju značajnu novinu u hrvatskoj znanstvenoj literaturi čak i šire – iz područja privatnog prava."


prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

"Ovo je jedinstveno djelo pisano na hrvatskom jeziku te će imati svoju primjenu kao znanstvena, ali i kao stručna literatura. Djelo će biti korisno nastavnicima, studentima, ali i odvjetnicima i sucima, kao i drugim praktičarima. [...] Djelo obrađuje odabrane teme vezane za nacionalni obveznopravni okvir koje su se pokazale kao teme od posebnog interesa u proteklih petnaest godina. U tom smislu ovo je djelo novo i jedinstveno u hrvatskoj pravnoj literaturi. Znanstveni doprinos djela u cijelosti zadovoljava kriterije znanstvene uredničke knjige. Radi se o ukupnosti izvornih znanstvenih radova koji zajedno čine povezanu cjelinu."



izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić

Tot I. i Slakoper Z. (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima 

(Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.)


Urednici

doc. dr. sc. Ivan Tot

prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper


Nakladnik

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb


Za nakladnika

izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica


Recenzenti

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Lektorica hrvatskog jezika

Isidora Vujošević, mag. educ. philol. croat. et phon.


Lektorica engleskog jezika

Lučana Banek, prof. engleskog i talijanskog jezika i književnosti


Tisak

Sveučilišna tiskara d.o.o.

Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb


Naklada

150 primjeraka



ISBN 978-953-346-181-6 (Knjiga 1., tisak)

ISBN 978-953-346-182-3 (Knjiga 1., PDF)


CIP zapis je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001149241.


Ovo djelo je dano na korištenje pod licencijom Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna (CC BY-NC-ND 4.0).



Knjiga je dio nakladničke cjeline Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu.

ISSN 2939-4473 (Tisak)

ISSN 2939-4481 (Online)


About this book


Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima 

(Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022)


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481