Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava

Antun Bilić

Sažetak


Odredbe o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene iz čl. 464. – 473. Zakona o obveznim odnosima (ZOO) su iznimka od osnovnih načela obveznog prava kao što su sloboda ugovaranja i dispozitivnost obveznih odnosa, ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu i pacta sunt servanda. Ovo poglavlje objašnjava pretpostavke i učinke toga instituta, povijesne razloge za iznimnost, kao i nestanak potrebe za iznimnošću, osobito nakon što je njegov opseg primjene proširen na kupce trgovce i nakon što je donesen Zakon o potrošačkom kreditiranju. Zaključuje se da bi odredbe ZOO-a o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene trebalo što prije brisati, a do tada, apelira se na sudove da ih primjenjuju što restriktivnije.


Ključne riječi: kupoprodaja, obročna otplata cijene, zajam, pokretna stvar, najam-prodaja, načela obveznoga prava, zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje.

Summary


The sales contract with payment in instalments, regulated in Arts 464 – 473 of the Obligations Act (Zakon o obveznim odnosima, ZOO), is an exception to the basic principles of contract law – party autonomy, party equality and pacta sunt servanda. This chapter examines the prerequisites and effects of such a sales contract, the historical justification of its exceptional nature and the cessation of such justification, especially after it became applicable to undertakings as buyers and after Consumer Credit Act (Zakon o potrošačkom kreditiranju) regulated consumer sale with payment in instalments. The conclusion is reached that Arts 464 – 473 ZOO should be deleted, and, in the meantime, the courts should apply those provisions as restrictively as possible.


Keywords: sales contract, payment in instalments, credit agreement, movables, hire-purchase, principles of the law of obligations, consumer protection, consumer credit.

Cijelo poglavlje


Cijelo poglavlje dostupno je za preuzimanje ovdje (PDF).Full chapter


The entire chapter is available for download here (PDF).

HOPPK_Knjiga 1_Poglavlje 09.pdf

Bibliography


Bamberger H. G. i dr. (ur.), Beck'scher Online-Kommentar BGB (52. izd., C. H. Beck, 2019.)

Barbić J., Pravo društava: Knjiga druga: Društva kapitala: Svezak I.: Dioničko društvo (6. izd., Organizator, 2013.)

Barbić J., Pravo društava: Knjiga druga: Društva kapitala: Svezak II.: Društvo s ograničenom odgovornošću, društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija, europsko društvo – Societas Europea (SE) (6. izd., Organizator, 2013.)

Blagojević B. T. i Krulj V. (red.), Komentar Zakona o obligacionim odnosima: I. knjiga (1. izd., Savremena administracija, 1980.)

Bukljaš I. i Vizner B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima: Knjiga 3.: Član 454 – 685 (vlastita naklada, 1979.)

Cigoj S., Komentar obligacijskih razmerij: Veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih:
III. knjiga (Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, 1985.)

Gavella N. (red.), Stvarno pravo, sv. 1 (Narodne novine, 2007.)

Gorenc V., „Ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene“ (1996.) 6 (1) Računovodstvo, revizija i financije 115

Gorenc V. (red.), Komentar Zakona o obveznim odnosima (RRiF Plus, 2005.)

Konstantinović M., Obligacije i ugovori: Skica za Zakonik o obligacijama i ugovorima (Pravni fakultet u Beogradu, 1969.)

Perović S. i Stojanović D. (red.), Komentar Zakona o obligacionim odnosima: Knjiga druga (Kulturni centar Gornji Milanovac i Pravni fakultet Kragujevac, 1980.)

Tot I., „Operativni leasing“ (doktorska disertacija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.)

Westermann H. P. (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 3: Schuldrecht – Besonderer Teil II (§§ 433–534, Finanzierungsleasing, CISG) (8. izd., C. H. Beck, 2019.)

Autor


Dr. sc. Antun Bilić, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5144-0821.

Prijedlog citiranja (OSCOLA, 4. izd.)


Antun Bilić, "Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava", u: Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.), 349-383.Cite this chapter (OSCOLA, 4th edn.)


Antun Bilić, 'Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 349-383.

About this chapter


Antun Bilić, 'Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 349-383.


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481