Učinak Direktive (EU) 2019/790 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu na obveznopravne odnose kod dijeljenja sadržaja zaštićenog autorskim pravom na internetu

Romana Matanovac Vučković

Sažetak


Nova Direktiva (EU) 2019/790 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu promijenila je paradigmu odgovornosti u području autorskoga prava za davatelje usluga dijeljenja sadržaja putem interneta. Do njenog donošenja, svi su davatelji usluga informacijskog društva bili isključeni od autorskopravne odgovornosti temeljem odredaba Direktive 2000/31/EZ o elektroničkoj trgovini. Uživali su režim tzv. slobodne luke koji ih je u autorskopravnom kontekstu stavljao izvan obveznopravnog odnosa naspram nositelja prava i krajnjih korisnika. Slijedom novog uređenja na jedinstvenom digitalnom tržištu, davatelji usluga dijeljenja sadržaja putem interneta postaju odgovorni za dijeljenje autorskim pravom zaštićenog sadržaja između krajnjih korisnika. Dužni su stoga urediti odnose s nositeljima prava. S druge strane, krajnji korisnici prestaju biti odgovorni naspram nositelja prava ako djeluju na nekomercijalnoj osnovi. U poglavlju će se istražiti novonastali odnosi u području autorskoga prava na jedinstvenom digitalnom tržištu koji su obveznopravne naravi te mogući načini njihova uređenja na nacionalnim razinama. Riječ je o nekoliko vrsta međusobnih obveznopravnih odnosa različitih dionika djelovanja jedinstvenog digitalnog tržišta koji su ugovorne i izvanugovorne naravi. U tim odnosima, u pravilu, dolazi do kolektivnog pregovaranja i ugovaranja putem asocijacija pravno, interesno ili gospodarski povezanih dionika jedinstvenog digitalnog tržišta. Učinak kolektivnih ugovora proširuje se na članove, ali potencijalno i na nečlanove rečenih asocijacija te time čini ove odnose složenima. Učinak kolektivnih ugovora može dovesti i do izvanugovorne odgovornosti pojedinaca kad kao poslovni model čini uobičajen način uređenja međusobnih odnosa na jedinstvenom digitalnom tržištu kojemu se moraju prilagoditi ili prikloniti svi sudionici na tržištu jer snagom uvjerljivosti izvan pravne sfere širi svoje djelovanje i u pravnu sferu.


Ključne riječi: autorsko pravo, srodna prava, pružatelji usluga dijeljenja sadržaja putem interneta, Direktiva (EU) 2019/790, ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Summary


The new Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market has changed the paradigm of copyright liability for online content-sharing service providers. Until its adoption, all information society service providers were excluded from copyright liability under the provisions of the Electronic Commerce Directive 2000/31/EC. They had enjoyed the so-called safe harbour regime which has, in the context of copyright, placed them outside the legal relationship between the right holders and the end users. With the new legal framework of the Digital Single Market, online content-sharing providers are becoming liable for copyright-protected content sharing among the end users. They are therefore required to regulate their relationships with the right holders. The end users, on the other hand, cease to be liable to the right holders if those users act for a non-commercial purpose. This chapter will explore the emerging legal relationships, which are of the law of obligations nature, in the field of copyright in the Digital Single Market and the possible ways of regulating them at the national level. There are several types of both contractual and non-contractual obligations between different stakeholders in the Digital Single Market. These legal relationships, as a rule, are subject to collective bargaining and contracting through organisations of legally, interest wise or economically connected stakeholders in the Digital Single Market. The effect of collective licensing is extended to the members, but potentially also to the non-members of the collective management organisations and thus these legal relationships become more complicated. The collective licensing, as a business model, can also lead to the non-contractual liability of individuals when it is the conventional way of regulating legal relationships in the Digital Single Market, to which all the market participants must adapt or adhere, as the authoritativeness of this business model extends its influence from beyond the legal sphere into the legal sphere.


Keywords: copyright, related rights, online content-sharing service providers, Directive (EU) 2019/790, management of rights.

Cijelo poglavlje


Cijelo poglavlje dostupno je za preuzimanje ovdje (PDF).Full chapter


The entire chapter is available for download here (PDF).

HOPPK_Knjiga 1_Poglavlje 15.pdf

Bibliography


Boyden B., „The Failure of the DMCA Notice and Takedown System: A Twentieth Century Solution to a Twenty-First Century Problem“ (George Mason University School of Law, Center for the Protection of Intellectual Property, 2013.) <https://cip2.gmu.edu/2013/12/05/the-failure-of-the-dmca-notice-and-takedown-system-2/> (pristupljeno 20. 6. 2021.)

Dietz A., „Monismus im kroatishcen Urheberrechtgesetz mit einem dualistischen Farbtupfer“ (2009.) 10 Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo 59

Gavella N., Privatno pravo (Narodne novine, 2019.)

Gliha I. i Matanovac Vučković R., „Zastara u intelektualnom vlasništvu“, u: Uzelac A., Garašić J. i Maganić A. (ur.), Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe: Liber amicorum Mihajlo Dika (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.)

International Federation of the Phonographic Industry – IFPI, „Global Music Report 2018 – State of the Industry“ <www.ifpi.org/ifpi-global-music-report-2018/> (pristupljeno 21. 6. 2021.)

Jacques S. i dr., „Automated anti-piracy systems as coypright enforcement mechanism: a need to consider cultural diversity“ (2018.) 40 European Intellectual Property Review 218

Koskinen-Olsson T., „Collective Management in the Nordic Countries“, u: Gervais D. (ur.), Collective Management of Copyright and Related Rights (2. izd., Kluwer Law International, 2010.)

Kunda I. i Matanovac Vučković R., „Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu – materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti“ (2010.) 31 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 85

Leistner M. i Metzger A., „The EU Copyright Package: A Way Out of the Dilemma in Two Stages“ (2017.) 48 ICC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 381

Liebowitz S. J., „Economic analysis of safe harbor provisions“ (International Confederation of Societies of Authors and Composers, 2018.) <www.cisac.org/ Newsroom/studiesguides/economic-analysis-safe-harbour-provisions> (pristupljeno 20. 6. 2021.)

Matanovac Vučković R., „Implementation of Directive 2014/26/EU on Collective Management and Multi-Territorial Licensing of Musical Rights in Regulating the Tariff-Setting Systems in Central and Eastern Europe“ (2016.) 47 IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 28

Montagnani M. L. i Yordanova Trapova A., „Safe harbours in deep waters: a new emerging liability regime for Internet intermediaries in the Digital Single Market“ (2018.) 26 International Journal of Law and Information Technology 294

Quinn A., „Are online music platforms undermining the principles of coypright law?“ (2018.) 13 Journal of Intellectual Property Law & Practice 49

Sganga C. i Scalzini S., „From Abuse of Right to European Copyright Misuse: A New Doctrine for EU Copyright Law“ (2017.) 48 IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 405

Autor


Dr. sc. Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za građansko pravo.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3335-4473.

Prijedlog citiranja (OSCOLA, 4. izd.)


Romana Matanovac Vučković, "Učinak Direktive (EU) 2019/790 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu na obveznopravne odnose kod dijeljenja sadržaja zaštićenog autorskim pravom na internetu", u: Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.), 577-608.Cite this chapter (OSCOLA, 4th edn.)


Romana Matanovac Vučković, 'Učinak Direktive (EU) 2019/790 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu na obveznopravne odnose kod dijeljenja sadržaja zaštićenog autorskim pravom na internetu' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 577-608.

About this chapter


Romana Matanovac Vučković, 'Učinak Direktive (EU) 2019/790 o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu na obveznopravne odnose kod dijeljenja sadržaja zaštićenog autorskim pravom na internetu' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 577-608.


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481