Ugovor o prijevozu robe cestom kao formalan ugovor

Nikoleta Radionov

Sažetak


Nova odredba čl. 97. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (ZPCP) iz 2018. godine normira ugovor o prijevozu putnika, prtljage i robe cestom kao formalan ugovor. Pisana forma pretpostavlja postojanje isprave s potpisima obje strane ovlaštene za zastupanje te bitne sastojke ugovora: naručitelja prijevoza, prijevoznika, cijenu prijevoza i rok plaćanja te relaciju prijevoza. Analiza načina sklapanja ovih ugovora pokazuje da će gotovo svi ugovori o prijevozu putnika i ugovori u domaćem prijevozu robe gdje ugovorna prestacija nije izvršena ili je izvršena manjkavo biti ništetni. Konvalidacija ugovora je moguća ako je ugovor izvršen u cijelosti ili pretežitom dijelu, u kojim slučajevima neće niti doći do spora. Teretni list koji sadrži sve bitne sastojke i potpisan je od obje strane predstavlja pisani ugovor o prijevozu, no putna karta neće moći imati to svojstvo. Ujednačeno tumačenje Konvencije o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) na čitavom području primjene, prema kojemu je ugovor o međunarodnom prijevozu robe neformalan ugovor, ima primat pred tumačenjem da se valjanost ugovora procjenjuje prema nacionalnom pravu te se tek na tako utvrđen valjani ugovor primjenjuje CMR. Prema tome, ugovor o međunarodnom prijevozu robe je neformalan, dok je isti ugovor u domaćem prijevozu formalan ugovor. Zbog rizika ništetnosti ugovora odredbu čl. 97. ZPCP-a valja hitno ukinuti i pristupiti kvalitetnom normiranju ugovora o prijevozu cestom.


Ključne riječi: pisana forma, ugovor o prijevozu, Zakon o obveznim odnosima, formalan ugovor, ništavost ugovora, odgovornost prijevoznika, cestovni prijevoz, prijevoz putnika, prijevoz robe, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, izvanugovorna odgovornost.

Summary


In 2018, new Road Transport Act (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, ZPCP) has been enacted, which in its Article 97, regulates the contract of carriage by road as a formal contract. For the contract to be valid, it must be issued in a written (or digital) form as a single document containing signatures of both parties, as well as essential elements also prescribed by law: carrier, consignor, freight, and time limit for payment, as well as the place of departure and arrival/delivery. The analysis of ways in which those contracts are usually entered into shows that almost all the contracts of carriage of passengers, as well as domestic carriage of goods, will be null and void in all the cases where there was a breach of contract. Convalidation of the contract is possible if the contract has been performed in full or in a major part, in which cases there will be no dispute. Consignment notes containing all the essential elements and signed by both parties can be considered as a formal contract of carriage, but the passenger's ticket could not have the same effect. The uniform interpretation of the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), according to which the contract of international carriage of goods by road is informal, has priority over the interpretation that the validity of the contract must be ascertained according to the national law and only subsequently the CMR can be applied to such a contract. The contract of international carriage of goods by road is therefore informal, whereas that of national carriage is a formal contract according to the new Croatian ZPCP. Article 97 ZPCP must be abolished with no further delay, and new comprehensive legal regulation of contract of carriage by road must be enacted.


Keywords: contract of carriage, Zakon o obveznim odnosima, written contracts, nullity of the contract, liability of the carrier, road transport, carriage of passengers, carriage of goods, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, liability in tort.

Cijelo poglavlje


Cijelo poglavlje dostupno je za preuzimanje ovdje (PDF).Full chapter


The entire chapter is available for download here (PDF).

HOPPK_Knjiga 1_Poglavlje 10.pdf

Bibliography


Clarke M. A., International Carriage of Goods by Road: CMR (2. izd., Stevens and Sons, 1982.)

Crnić I., Odštetno pravo (2. izd., Zgombić i partneri, 2008.)

Državni zavod za statistiku, „ Transport“ [2019.] Statističke informacije 69

Djoric A., „Le contrat de transport international terrestre des marchandises“ (Institut za uporedno pravo, 2005.)

European Commission, „Trans-European Transport Network (TEN-T)“ (European Commission) <https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_en> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

European Commission, „Transport Modes: Road“ (European Commission) <https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road_en> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Gavella N., Privatno pravo (Narodne novine, 2019.)

Gorenc V. (red.), Komentar Zakona o obveznim odnosima (RRiF Plus, 2005.)

Ilić M. i Orešić D., „Pan-European Transport Corridors and Transport System of Croatia“ (2004.) 66 (2) Hrvatski geografski glasnik 5

Koller I., Transportrecht: Kommentar zu Spedition und Gütertransport (4. izd., C. H. Beck, 2000.)

Messent A. i Glass D. A., Hill & Messent: CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road (3. izd., Lloyd's of London Press,  2000.)

Mudrić M., „Nature of Uber Services“, u: Marin J. i dr. (ur.), Uber – Brave New Service or Unfair Competition: Legal Analysis of the Nature of Uber Services (Springer, 2020.)

Pesce A., „The Contract and Carriage under the CMR (Arts 1,41)“, u: Theunis J. (ur.), International Carriage of Goods by Road (CMR) (Lloyd's of London Press, 1987.)

Putzeys J., Le contrat de transport routier des marchandises (Bruylant, 1981.)

Radionov N., „Ugovorna odgovornost prijevoznika u kopnenom prijevozu“ (doktorska disertacija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002.)

Radionov Radenković N., „Zašto Hrvatska (više) nema propis o ugovorima o prijevozu cestom?“ (2006.) 6 (6) Hrvatska pravna revija 44

Radionov Radenković N., „Contract of Carriage by Road and the Reform of Croatian Road Transport Law: Mission impossible?“, u: Martínez Sanz F. i dr. (ur.), Aspectos jurídicos y económicos del transporte: Hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente (Publicacions de la Universitat Jaume I, 2007.)

Radionov Radenković N., „Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: pozadina izmjena“, u: Gliha I. i dr. (ur.), Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju: Zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.)

Radionov N., „Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja“ (2009.) 50 (12) Osiguranje 34

Radionov N. i dr., Europsko prometno pravo (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.)

Radionov N., „Limitation of liability right in road freight carriage in Croatia: an extinct institute“ (2016.) 21 (4) Uniform Law Review 457

Radionov N. i Padovan A. V., „Interprétation de la CMR par les juges: Rapport pays: Croatie / Hrvatska“ (Stichting Vervoeradres i Institut du Droit International des Transports, 2020.) <www.idit.fr/rapports-pays/index.php> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Slakoper Z. i Gorenc V., uz suradnju Bukovac Puvača M., Obvezno pravo: Opći dio: Sklapanje, promjene i prestanak ugovora (Novi informator i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009.)

Thume K.-H. (ur.), Kommentar zur CMR: Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (1. izd., Recht und Wirtschaft, 1995.)

United Nations, „Status of Treaties: Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)“ (United Nations) <https://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-11&chapter=11&clang=_en> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Autor


Dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0556-4879.

Prijedlog citiranja (OSCOLA, 4. izd.)


Nikoleta Radionov, "Ugovor o prijevozu robe cestom kao formalan ugovor", u: Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.), 384-410.Cite this chapter (OSCOLA, 4th edn.)


Nikoleta Radionov, 'Ugovor o prijevozu robe cestom kao formalan ugovor' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 384-410.

About this chapter


Nikoleta Radionov, 'Ugovor o prijevozu robe cestom kao formalan ugovor' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 384-410.


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481