Elektronička zadužnica?

Zvonimir Šafranko

Sažetak


U poglavlju se raspravlja o mogućnostima uvođenja elektroničke zadužnice u hrvatsko pravo na već postojećim temeljima koji su postavljeni 2012. godine, uvođenjem Registra zadužnica i bjanko zadužnica. Analizira se pozitivnopravno uređenje zadužnice kako bi se izveli opći zaključci o temeljnim karakteristikama i funkcijama pravnog instituta. Potom se izlaže konceptualni okvir za uvođenje elektroničke zadužnice temeljen na tehnologiji registracije prava i pravnih odnosa i elektroničkoj komunikaciji putem korisničkog sučelja. S pravnog aspekta, u poglavlju se preispituje svrha koja se kod zadužnice postiže propisivanjem zahtjeva za pisanim oblikom, vlastoručnim potpisom, jedinstvenošću isprave, posjedovanjem isprave, javnobilježničkom potvrdom i ovjerom potpisa, te se analiziraju funkcionalni ekvivalenti pogodni za ostvarenje navedene svrhe u elektroničkom okruženju. Naposljetku, iznose se prednosti koje bi se u praksi mogle ostvariti u transakcijama s elektroničkom zadužnicom u odnosu na transakcije s tradicionalnom papirnatom zadužnicom, kako bi se uopće opravdala potreba za uvođenjem elektroničke zadužnice. U poglavlju se daje odgovor na pitanja u kojoj mjeri postojeća tehnološka i pravna infrastruktura podržava koncept elektroničke zadužnice, a u kojoj su mjeri potrebne intervencije i kakve su intervencije potrebne te treba li uopće razmatrati uvođenje elektroničke zadužnice i iz kojeg razloga.


Ključne riječi: zadužnica, pravni učinci i svojstva zadužnice, dematerijalizacija zadužnice, Registar zadužnica i bjanko zadužnica, funkcionalni ekvivalent.

Summary


The chapter discusses the possibility of introducing electronic executory debentures in the Croatian law based on the existing foundations, which were set up in 2012, by introducing the Register of Executory Debentures and Blank Executory Debentures. Positive rules on executory debentures are analysed with an aim to draw general conclusions about the fundamental characteristics and functions of the legal institute. The conceptual framework, based on the technology of registration of rights and electronic communications, the implementation of the electronic executory debenture is subsequently introduced. From the legal standpoint, the chapter examines the purpose achieved by prescribing legal requirements for written form, handwritten signature, document uniqueness, possession over document, notarization and legalization of signatures and analyses functional equivalents suitable for achieving the same results in an electronic environment. Finally, advantages and disadvantages connected to the practical use of electronic executory are elaborated. The chapter aims to answer whether the existing technological and legal infrastructure supports the concept of electronic executory debenture and whether there is a practical need to even consider the implementation of electronic executory debenture into the legal system.


Keywords: executory debenture, legal effects of executory debenture, dematerialization of executory debenture, Register, functional equivalent.

Cijelo poglavlje


Cijelo poglavlje dostupno je za preuzimanje ovdje (PDF).Full chapter


The entire chapter is available for download here (PDF).

HOPPK_Knjiga 1_Poglavlje 17.pdf

Bibliography


Benc R., „Solemnizacija – potvrda privatnih isprava“ (1999.) 8 (1) Pravo i porezi 43

Crnić I. i Matić H., „Primjena zadužnice i bjanko zadužnice“ (2000.) 39 Pravo u gospodarstvu 146

Dika M., Građansko ovršno pravo: I. knjiga: Opće građansko ovršno pravo (Narodne novine, 2007.)

Dika M., „O novom uređenju instituta zadužnice i bjanko zadužnice“, u: Dika M. i dr., Novela Ovršnog zakona – 2017. (Inženjerski biro, 2017.)

Giunio M. A., „Zadužnica – deset godina poslije (1996. – 2006.)“ (2007.) 46 Pravo u gospodarstvu 3

Giunio M. A., „Je li FINA/banka posjednik zadužnice?“ (2011.) 50 Pravo u gospodarstvu 593

Gorenc V. (red.), Komentar Zakona o obveznim odnosima (RRiF Plus, 2005.)

Jakobović G., „Solemnizacija privatnih isprava, iz članaka 124., 125. i 126. novog Ovršnog zakona, putem opunomoćenika“ (2011.) 59 (5966) Informator 13

Josipović T., „Zajednička načela registarskog materijalnog prava“, u: Josipović T. (red.), Hrvatsko registarsko pravo: Registri pravnih osoba, nekretnina, pokretnina i prava (Narodne novine, 2006.)

Jug J., „Zadužnica u hrvatskom pravnom sustavu i sudskoj praksi“ (2017.) 21 (44) Javni bilježnik 7

Katulić T., „Razvoj pravne regulacije elektroničkog potpisa, elektroničkog certifikata i elektroničke isprave u hrvatskom i poredbenom pravu“ (2011.) 61 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1339

Katulić T. i Šimić A., „Elektronički potpis u suvremenom zakonodavstvu“ (2014.) 62 (6304–6305) Informator 9

Kolega Zubčić A., „Ispitivanje privatne isprave pri solemnizaciji“ (2000.) 9 (4) Javni bilježnik 39

Maganić A., „Javni bilježnik u elektroničkom pravnom prometu“ (2013.) 63 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 383

Mihelčić G., „Zadužnica i bjanko zadužnica u svjetlu novouvedenih pravila o registru zadužnica i bjanko zadužnica“ (2013.) 17 (38) Javni bilježnik 9

Mihelčić G., „Zapljena računa na temelju zadužnice i bjanko zadužnice i zapljena po pristanku dužnika“, u: Slakoper Z. (red.), Bankovni i financijski ugovori (2. izd., Narodne novine, 2017.)

Mihelčić G., „Novine u ovršnopravnom uređenju“ (2018.) 57 Pravo u gospodarstvu 1049

Šafranko Z., „Zadužnica i njezino novo ovršnopravno uređenje“ (2010.) 49 Pravo u gospodarstvu 1487

Šafranko Z., „Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama“ (doktorski rad, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.)

Šimunec N., „Zadužnica i mjenica u novome sustavu platnog prometa“ (2011.) 57 (2) Računovodstvo i financije 149

Šimunec N., „Promjena pravnog karaktera i postupka naplate zadužnice“ (2017.) 63 (10) Računovodstvo i financije 112

UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998 (United Nations, 1999.)

UNCITRAL, Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication and signature methods (United Nations, 2009.)

Uzelac A. i Brozović J., „Zadužnica: evolucija, aktualno stanje i otvorena pitanja“, u: Rijavec V. i dr. (ur.), Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“ (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016.)

Vidović A., „Zadužnice prema novom Zakonu“ (2012.) 22 (12) Računovodstvo, revizija i financije 169

Vidović A., „Naplata zadužnice – aktualnosti“ (2015.) 25 (4) Računovodstvo, revizija i financije 140

Vidović A., „Novosti kod instituta zadužnice“ (2018.) 28 (1) Računovodstvo, revizija i financije 329

Vučković V., „Zadužnica i pravni interes u parničnom postupku“ (2015.) 15 (9) Hrvatska pravna revija 68

Vukmir B., „Kritički osvrt na zadužnicu“ (2010.) 19 (4) Pravo i porezi 3

Vukmir B., „Zadužnica kao rizičan instrument osiguranja plaćanja“ (2010.) 20 (11) Računovodstvo, revizija i financije 104

Autor


Dr. sc. Zvonimir Šafranko, docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za poslovno pravo.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3592-097X.

Prijedlog citiranja (OSCOLA, 4. izd.)


Zvonimir Šafranko, "Elektronička zadužnica?", u: Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.), 631-663.Cite this chapter (OSCOLA, 4th edn.)


Zvonimir Šafranko, 'Elektronička zadužnica?' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 631-663.

About this chapter


Zvonimir Šafranko, 'Elektronička zadužnica?' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 631-663.


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481