Poredbenopravni utjecaji na Zakon o obveznim odnosima

Ivan Tot

Sažetak


U bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ) obvezno pravo bilo je prvenstveno uređeno saveznim Zakonom o obveznim odnosima iz 1978. godine (ZOO/SFRJ) koji se temeljio na akademskom nacrtu zakonika o obligacijama i ugovorima iz 1969. godine (tzv. Skica). U pripremi Skice, kao i u radu na ZOO/SFRJ, upotrijebljena je poredbenopravna metoda pa je on stvoren pod utjecajem različitih stranih zakonodavnih modela, bez da je odabran jedan među njima kao primarni uzor. Uplivi i romanskih i germanskih pravnih poredaka, ali i odstupanja ZOO/SFRJ od Skice, ponegdje su doveli do proturječnosti i sustavnih problema koji su dandanas prisutni u svih sedam suverenih država na području nekadašnje SFRJ. ZOO/SFRJ je u hrvatsko pravo preuzet 1991. godine kao republički zakon te ga je otada opravdano označavati hrvatskim Zakonom o obveznim odnosima (tzv. stari ZOO). Kasnije je gotovo cijeli tekst starog ZOO-a, iako bitno prestrukturiran i prilagođen hrvatskom pravnom nazivlju, ugrađen u novi Zakon o obveznim odnosima iz 2005. godine (ZOO). Stoga su u ZOO-u u znatnoj mjeri zadržani i raniji poredbenopravni utjecaji, a u njegovoj pripremi bili su razmatrani i različiti dodatni izvori. U njegov su tekst, radije negoli u posebne propise, bile transponirane i pojedine direktive Europske unije. No, postojali su i brojni posebni obveznopravni propisi koji nisu kodificirani u ZOO-u, a kasnija promjena zakonodavnog pristupa implementiranju pravne stečevine Europske unije dodatno je fragmentirala sustav obveznog prava. U ovom uvodnom poglavlju daje se pregled poredbenopravnih utjecaja na ZOO te predstavljaju pitanja o kojima se raspravlja u narednim poglavljima knjige.


Ključne riječi: obvezno pravo, Zakon o obveznim odnosima, poredbeno pravo, dekodifikacija.

Summary


In the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY), the law of obligations was primarily regulated in the federal Obligations Act of 1978 (Zakon o obveznim odnosima, ZOO/SFRY) which was largely based on the academic draft code of obligations and contracts of 1969 (the ‘Sketch’). In preparing the Sketch, as well as in drafting the ZOO/SFRY, a comparative method of study was employed, thus the ZOO/SFRY was heavily influenced by different foreign legislative models. The influences of legal systems belonging to both Romance legal family and Germanic legal family, as well as the ZOO/SFRY deviations from the Sketch, in some instances, led to contradictions and created systemic problems that are still present in the law of obligations of the seven sovereign states on the territory of the former SFRY. The ZOO/SFRY was incorporated into the legal system of the Republic of Croatia as a republic law in 1991 and, since then, it is justified to refer to it as the Croatian Obligations Act (the ‘old ZOO’). The old ZOO was replaced with the new Obligations Act (ZOO) in 2005. However, almost the entire text of the old ZOO was incorporated into the new ZOO, albeit significantly reorganised and adjusted to the Croatian legal terminology. Therefore, ZOO retained the previous comparative influences, while drafters of the ZOO also considered various additional comparative sources. A significant feature of the ZOO is that the European Union directives were also transposed in the ZOO, rather than in separate statutes. At the time the ZOO was drafted, there already were numerous special statutes governing the subject matter of the law of obligations that were not codified in the ZOO. Following the enactment of the ZOO, the trend of regulating specific contracts in separate statutes continued. The change in the approach to the transposition of EU directives fragmented the law of obligations even further. Currently, a trend of ‘decodification’ can be observed with severe consequences for the coherence of the system of the Croatian law of obligations. This introductory chapter gives a brief overview of the comparative influences on the ZOO. It also presents the issues which are analysed more thoroughly in the following chapters of the book.


Keywords: law of obligations, Zakon o obveznim odnosima, comparative law, decodification.

Cijelo poglavlje


Cijelo poglavlje dostupno je za preuzimanje ovdje (PDF).Full chapter


The entire chapter is available for download here (PDF).

HOPPK_Knjiga 1_Poglavlje 01.pdf

Bibliography


Adler E. i dr., Sul Progetto italo-francese di Codice unico delle Obbligazioni dei Contratti (Istituto di studi legislativi, 1930.) (pretisak u: Alpa G. i Chiodi G. (ur.), Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927): Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione (Giuffrè, 2007.), 677–963)

Ajani G., „Codification of Civil Law in Albania“, u:.Barry D. D., Ginsburgs G i Simmons W. B. (ur.), The Revival of Private Law in Central and Eastern Europe (Kluwer Law International, 1996.)

Alpa G., „Dal Code civil al Codice civile del 1942“, u: Alpa G. i Chiodi G. (ur.), Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927): Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione (Giuffrè, 2007.)

Andrić LJ., „Sadržina Zakonika o obligacijama kao dela Civilnog kodeksa“ (1970.) 18 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 418

Avramović S., „Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti – kopija austrijskog uzora ili više od toga?“, u: Polojac M., Mirković Z. S. i Đurđević M. (ur.), Srpski građanski zakonik – 170 godina (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014.)

Babić I., „Realni ugovori i Zakon o obligacionim odnosima“, u: Vukadinović R. D. (ur.), Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima – de lege lata i de lege ferenda (Zbornik radova) (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, 2008.)

Bagińska E. i Wyszyńska-Ślufińska P., „Recodifying Tort Law in Central Europe in the Beginning of Twenty-First Century (Poland, Czech Republic, and Hungary)“, u: Slakoper Z. i Tot I. (ur.), The Law of Obligations in Central and Southeast Europe: Recodification and Recent Developments (Routledge, 2021.)

Barbić J., „Zakon o obveznim odnosima i položaj organizacije udruženog rada u pravnom prometu“, u: Goldštajn A. (red.), Obvezno pravo: Prva knjiga (2. izd., Informator, 1979.)

Barbić J., Sklapanje ugovora po zakonu o obveznim odnosima (suglasnost volja) (Informator, 1980.)

Barbić J., „Pojam i obilježja ortaštva“ (2002.) 2 (3) Hrvatska pravna revija 41

Barbić J. i dr., Novi Zakon o obveznim odnosima: Zbornik radova (Organizator, 2005.)

Barbić J., „Primjena običaja u hrvatskom trgovačkom pravu“ (2005.) 492:43 Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Razred za društvene znanosti 47

Barbić J., „Zašto novi Zakon o obveznim odnosima?“, u: Barbić J. i dr., Novi Zakon o obveznim odnosima: Zbornik radova (Organizator, 2005.)

Barbić J., „Utjecaj njemačkog prava na stvaranje hrvatskog prava društava“ (2007.) 44 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 339

Barbić J. (ur.), Aleksandar Goldštajn 1912. – 2010. (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011.)

Baretić M., „Predugovorna odgovornost“ (1999.) 49 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 49

Baretić M., „Načelo savjesnosti i poštenja u obveznom pravu“ (2003.) 24 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 571

Baretić M., „Odgovornost za neispravan proizvod“, u: Baretić M. i dr., Zakon o obveznim odnosima: najznačajnije izmjene – novi instituti (Inženjerski biro, 2005.)

Baretić M., „Pojam i funkcije neimovinske štete prema novom Zakonu o obveznim odnosima“ (2006.) 56 (Posebni br.) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 461

Baretić M. i Nikšić S., „Croatia“, u: Ferrari F. (ur.), The CISG and its Impact on National Legal Systems (Sellier, 2008.)

Baretić M., „Prikaz izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima“ (2008.) 8 (6) Hrvatska pravna revija 13

Baretić M. i Nikšić S., „Legal culture and legal transplants: Croatian national report“, u: Sánchez Cordero J. A. (ur.), Legal Culture and Legal Transplants (International Academy of Comparative Law, 2010.)

Baretić M., „Treba li se u hrvatskom obveznom pravu koristiti konceptima pozitivnog i negativnog pogodbenog interesa?“ (2012.) 62 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1537

Baretić M. i Markovinović H., „Nepoštene ugovorne odredbe – opća i posebna uređenja“, u: Barbić J. i Giunio M. A. (ur.), Zbornik 50. susreta pravnika: Opatija 2012. (Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2012.)

Baretić M., „Prava kupca u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka na prodanoj stvari“ (2016.) 66 Pravo u gospodarstvu 799

Baretić M., „Razvojne tendencije u hrvatskome odštetnom pravu“, u: Možina D. (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Inštitut za primjeralno pravo, 2019.)

Baretić M., „Protupravnost kao pretpostavka odštetnopravne odgovornosti u hrvatskom pravu“ (2020.) 70 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 595

Bechor G., The Sanhuri Code, and the Emergence of Modern Arab Civil Law (1932 to 1949) (Brill, 2007.)

Berger K. P., The Creeping Codification of the New Lex Mercatoria (2. izd., Kluwer Law International, 2010.)

Blagojević B. T., „Neka opšta pitanja dosadašnjih kodifikacija građanskog (i trgovačkog) prava“ (1969.) 17 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 279

Blagojević B. T., „Jedan slučaj primene podeljene normativne nadležnosti između federacije i republika, odnosno autonomnih pokrajina“ (1979.) 13 Zbornik radova 25

Blagojević B. T. i Krulj V. (red.), Komentar Zakona o obligacionim odnosima: I. knjiga (2. izd., Savremena administracija, 1983.)

Blagojević B. T. i Krulj V. (red.), Komentar Zakona o obligacionim odnosima: II. knjiga (2. izd., Savremena administracija, 1983.)

Brkić M., „Sadržina i sistematika civilnog kodeksa“ (1970.) 18 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 441

Brkić M., „Opšta pitanja uređenja obligacionih odnosa“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 305

Brus M., „Zakonodajna tehnika in sistematika ZOR, njegovo izražanje in vplivi na nastanak“, u: Možina D. (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Inštitut za primjeralno pravo, 2019.)

Bukljaš I., Uzance s objašnjenjima i sudskom praksom (3. izd., Progres, 1968.)

Bukljaš I., Komentar Zakona o obveznim odnosima: Opći i posebni dio obligacija (Progres, 1978.)

Bukljaš I. i Vizner B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima: Knjiga 3.: Član 454 – 685 (vlastita naklada, 1979.)

Bukljaš I. i Vizner B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima: Knjiga 4.: Član 686 – 1109 (vlastita naklada, 1979.)

Bukovac Buvača M., „Deset godina nove koncepcije neimovinske štete“ (2015.) 36 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 157

Bukovac Puvača M., Slakoper Z. i Belanić L., Obvezno pravo: Posebni dio II: Izvanugovorni obvezni odnosi (Novi informator, 2015.)

Carić S., „Posao kontrole robe“ (1967. – 1968.) 2 Zbornik radova 87

Carić S., „Kodifikacija saobraćajnog prava i Nacrt zakona o obligacijama i ugovorima“ (1977.) 11 Supp. 1 Zbornik radova 49

Carić S., „Ugovor o kontroli robe i Zakon o obligacionim odnosima“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 553

Carić S., „Zakon o obligacionim odnosima i kodifikacija pravila o ugovorima u privredi: O značaju donošenja Zakona o obligacionim odnosima iz 1978. godine“ (1979.) 13 Zbornik radova 49

Carić S., „Ugovori o kreditu u našem pravu“ (1979.) 13 Zbornik radova 91

Carić S., „Pravila o izdavačkom ugovoru prema Zakonu o autorskom pravu“ (1979.) 13 Supp. 2 Zbornik radova 131

Carić S., „Kodifikacija pravila o bankarskim poslovima i hartijama od vrednosti u Zakonu o obligacionim odnosima“ (1979.) 13 Supp. 2 Zbornik radova 159

Chiodi G., „‘Innovare senza distruggere’: Il progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti (1927)“, u: Alpa G. i Chiodi G. (ur.), Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927): Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione (Giuffrè, 2007.)

Chiodi G., „Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta“, u: Birocchi I., Chiodi G. i Grondona M. (ur.), La costruzione della „legalità“ fascista negli anni Trenta (Romatre, 2020.)

Cigoj S., „Pravica odstopa od pogodbe po splošnih uzancah za blagovni promet“ (1957.) 12 Pravnik 386

Cigoj S., „Ali je po splošnih uzancah za blagovni promet določena subjektivna ali objektivna odgovornost za izpolnitev?“ (1971.) 26 Pravnik 269

Cigoj S., „Turistična pogodba o potovanju“ (1978.) 37 Zbornik znanstvenih rasprav 27

Cigoj S., „Novi sistem ureditve nesporazuma in zmote v jugoslovanskem pravu“ (1979.) 39 Zbornik znanstvenih razprav 21

Cigoj S., „Zakon o obligacijskih razmerjih“ (1978.) 33 Pravnik 127

Cigoj S., Komentar obligacijskih razmerij: Veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih: I. knjiga (Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, 1984.)

Cigoj S., Komentar obligacijskih razmerij: Veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih: II. knjiga (Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, 1984.)

Cigoj S., Komentar obligacijskih razmerij: Veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih: III. knjiga (Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, 1985.)

Cigoj S., Komentar obligacijskih razmerij: Veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih: IV. knjiga (Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, 1986.)

Commissione reale per la riforma dei codici i Commission française d'etudes de l'union legislative entre les nations alliées et amies, Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti: Testo definitivo approvato a Parigi nell'Ottobre 1927 / Projet de code des obligations et des contrats: Texte definitif approuvé à Paris en Octobre 1927 (Provveditorato generale dello stato libreria, 1928.) (pretisak u: Alpa G. i Chiodi G. (ur.), Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927): Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione (Giuffrè, 2007.), 149–673)

Crnić I., „Prava osobnosti pravne osobe“ (2006.) 45 Pravo u gospodarstvu 244

Crnić I., Zakon o obveznim odnosima: S izmjenama iz 2018. i dodatnom sudskom praksom (7. izd., Organizator, 2018.)

Čuveljak J., „Novine u ugovornim i izvanugovornim odnosima temeljem novog Zakona o obveznim odnosima“, u: Nikšić S. i Čuveljak J., Novi Zakon o obveznim odnosima s komentarom promjena u obveznom pravu (TEB Poslovno savjetovanje, 2005.)

Čuveljak J., „Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari po novom Zakonu o obveznim odnosima“, u: Nikšić S. i Čuveljak J., Novi Zakon o obveznim odnosima s komentarom promjena u obveznom pravu (TEB Poslovno savjetovanje, 2005.)

Danilović J., „Pravičnost kao pokazatelj pri određivanju i odmeravanju obligacionih odnosa i nacrt budućeg Zakonika o obligacijama i ugovorima“ (1970.) 4 Zbornik radova 357

Denković D., „Upravni ugovori i obligacioni odnosi radnih organizacija koje vrše javna ovlašćenja“ (1970.) 18 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 45

Dolović K., „Zakonski raskid ugovora u evropskom ugovornom pravu“ [2013.] Harmonius 45

Draškić M., „Opšte odredbe Nacrta Konvencije o međunarodnoj prodaji robe“ [1977.] (94) Strani pravni život 21

Dudaš A., „Shvatanja o kauzi ugovora u domaćoj civilistici u periodu do usvajanja Zakona o obligacionim odnosima“ (2011.) 45 Zbornik radova 435

Đetvai K., „Saradnja u poljoprivredi i ugovor o toj saradnji“ (1970.) 4 Zbornik radova 23

Đorđević Ž. S., „Građanski zakonik kao odraz naših društvenih odnosa“ (1969.) 17 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 309

Đorđević Ž. S., „O pravu na plod rada i njegovom ostvarivanju kroz institucije obligacionog prava“ (1970.) 18 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 229

Đurović R. i Orlić M., „Od Opšteg imovinskog zakona do Zakona o obligacionim odnosima: Doprinos profesora Mihaila Konstantinovića“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 245

Finžgar A., „Dileme okrog civilnega kodeksa“ (1969.) 24 Pravnik 223

Finžgar A., „Varstvo osebnostnih pravic po zakonu o obligacijskih razmerjih“ (1980.) 35 Pravnik 295

Finžgar A., „Predkupna pravica“ (1982.) 42 Zbornik znanstvenih razprav 39

Gavella N., „Građansko pravo u Hrvatskoj i kontinentalnoeuropski pravni krug – u povodu 140. godišnjice stupanja na snagu OGZ u Hrvatskoj“ (1993.) 43 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 335

Giunio M. A., „Pravno uređenje kamata“ (2005.) 44 Pravo u gospodarstvu 196

Giunio M. A., „Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poduzetničkim ugovorima – EU direktive i hrvatski zakon“, u: Barbić J. i Giunio M. A.  ur.), Zbornik 50. susreta pravnika: Opatija 2012. (Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2012.)

Giunio M. A., „ZFPPN versus ZRINO“ (2012.) 51 Pravo u gospodarstvu 1407

Giunio M. A., „Zatezne kamate na dvostrukom kolosijeku“ (2014.) 14 (1) Hrvatska pravna revija 33

Glenn H. P., „Comparative Legal Families and Comparative Legal Traditions“, u: Reimann M. i Zimmermann R. (ur.), The Oxford Handbook of Comparative Law (2. izd., Oxford University Press, 2019.)

Gliha I., „Nakladnički ugovor u svjetlu njegova razvoja u Hrvatskoj“ (1995.) 45 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 483

Goldštajn A., Privredno ugovorno pravo (2. izd., Informator, 1974.)

Goldštajn A. (red.), Obvezno pravo: Prva knjiga (1. izd., Informator, 1978.)

Goldštajn A. (red.), Obvezno pravo: Prva knjiga (2. izd., Informator, 1979.)

Goldštajn A., „Prolegomena Zakonu o obveznim odnosima“, u: Goldštajn A. (red.), Obvezno pravo: Prva knjiga (2. izd., Informator, 1979.)

Goldštajn A., Trgovačko ugovorno pravo: Međunarodno i komparativno (Narodne novine, 1991.)

Goldštajn A., „Lex mercatoria i domaće trgovačko pravo: U povodu četrdesetogodišnjice Općih uzanca za promet robom“ (1994.) 44 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 363

Gorenc V., Zakon o obveznim odnosima s komentarom (RRiF Plus, 1998.)

Gorenc V. (red.), Komentar Zakona o obveznim odnosima (RRiF Plus, 2005.)

Gorenc V. (red.), Komentar Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, 2014.)

Gorenc V. i dr., Obvezno pravo: Posebni dio I: Pojedini ugovori (Novi informator, 2012.)

Grbin I., „Napomene uz odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za štete izazvane motornim vozilom u pogonu“ (2006.) 56 (Posebni br.) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 502

Hagstrøm V., „The Scandinavian Law of Obligations“ (2007.) 50 Scandinavian Studies in Law 118

Hasić T., „Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi“ (2014.) 3 Zagrebačka pravna revija 195

Hatzis A. N., „An Introduction to Greek Contract Law“ (2001.) 1 (1) Global Jurist Topics 1

Held H.-R., „Kondikcijski i verzijski zahtjevi de iure condito“ (2015.) 54 Pravo u gospodarstvu 1343

Held H.-R., „Neki problemi suvremenog uređenja stjecanja bez osnove“ (2015.) 15 (12) Hrvatska pravna revija 13

Horvat M., „Prekomjerno oštećenje (Laesio enormis)“ (1961.) 322:10 Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: Odjel za filozofiju i društvene nauke 47 (pretisak u: Horvat M. i dr., Hrestomatija rimskog prava: Svezak I. (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998.), 151–192)

Ilešič M., „Internacionalizacija obligacijskega prava“ (1990.) 50 Zbornik znanstvenih razprav 105

Ilešič M., „Ob štiridesetletnici Zakona o obligacijskih razmerjih: Ali je bil ZOR zakonodajno delo pred svojim časom?“, u: Možina D. (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Inštitut za primjeralno pravo, 2019.)

Infantino M., „Diffusing Law Softly: Insights into the European Travels of Italian Tort Law“ (2015.) 6 Journal of European Tort Law 260

Institut za uporedno pravo, Mesto Civilnog kodeksa u sistemu našeg prava (Institut za uporedno pravo, 1969.)

Institut za uporedno pravo, Sadržina Zakonika o obligacijama kao dela Civilnog kodeksa (Institut za uporedno pravo, 1970.)

Institut za uporedno pravo, „Nacrt konvencije o međunarodnoj prodaji robe“ [1976.] (92) Strani pravni život 3

Irti N., L'età della decodificazione (Giuffrè, 1979.)

Jankovec I., „Ugovorna kazna kroz našu sudsku praksu“ (1975.) 15 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 47

Jankovec I., „Transformacija cene kao elementa ugovora o prodaji“ (1976.) 16 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 217

Jelinić S. i Akšamović D., „Ugovorno pravo Europske unije na prekretnici“ (2010.) 60 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 203

Josipović T., „Private Law Codification in the Republic of Croatia: An Example of Legal Reform in Post-Socialist Countries in South-East Europe“, u: Wang W.-Y. (ur.), Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference (Springer, 2014.)

Josipović T., Gliha I. i Nikšić S., „Croatia“, u: Lavický P. i Hurdík J. (ur.), Private Law Reform (Masaryk University, 2014.)

Josipović T., Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi: Načela i standardi zaštite u odlukama Suda Europske unije (Narodne novine, 2018.)

Josipović T., Privatno pravo Europske unije – Opći dio (Narodne novine, 2020.)

Kačer H., „Novi ZOO – početak ili nastavak, kraj ili…?“, u: Baretić M. i dr., Zakon o obveznim odnosima: najznačajnije izmjene – novi instituti (Inženjerski biro, 2005.)

Kačer H., „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“, u: Baretić M. i dr., Zakon o obveznim odnosima: najznačajnije izmjene – novi instituti (Inženjerski biro, 2005.)

Kačer H., Radolović A. i Slakoper Z., Zakon o obveznim odnosima s komentarom (Poslovni zbornik, 2006.)

Kačer H., „Tri novote iz novog koncepta neimovinske štete po Zakonu o obveznim odnosima iz 2005.“ (2012.) 62 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1491

Kanceljak I., „Određeni aspekti ugovora o prodaji robe na digitalnom tržištu i preuzimanje u hrvatsko pravo“, u: Barbić J. (ur.), Pravna zaštita pojedinca na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021.)

Kapor V., „Obuhvatnost materije Civilnog kodeksa i posebni zakoni“ (1970.) 4 Zbornik radova 11

Kapor V., „Privrednopravni ugovori i budući Zakonik o obligacijama“ (1971.) 5 Zbornik radova 11

Kapor V., „Pitanja u vezi sa stupanjem na snagu Zakona o obligacionim odnosima“ (1979.) 13 Supp. 2 Zbornik radova 15

Karanikić Mirić M., „Odgovornost za štetu po Srpskom građanskom zakoniku: jedan osnov ili njihova množina?“, u: Polojac M., Mirković Z. S. i Đurđević M. (ur.), Srpski građanski zakonik – 170 godina (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014.)

Karanikić Mirić M., „Postjugoslovenski ‘život’ pravila o vanugovornoj odgovornosti u Srbiji“, u: Damjan Možina (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Inštitut za primjeralno pravo, 2019.)

Kasap J. i Lachner V., „Pravno-povijesni prikaz razvoja regulacije instituta izmoljene posudbe u hrvatskom pravu“ (2020.) 41 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 567

Klarić P. (ur.), Zbornik radova sa Savjetovanja o Zakonu o obveznim (obligacionim) odnosima (Savez društava pravnika u privredi Jugoslavije i Institut za uporedno pravo, 1978.)

Klarić P., Odštetno pravo (4. izd., Narodne novine, 2003.)

Klarić P., „Ususret zakoniku o obveznim odnosima: I. dio: Struktura sadržaja i osnovna načela“ (2003.) 42 Pravo u gospodarstvu 35

Klarić P., „Naknada neimovinske štete“, u: Baretić M. i dr., Zakon o obveznim odnosima: najznačajnije izmjene – novi instituti (Inženjerski biro, 2005.)

Klarić P., „Neimovinska šteta pravne osobe“, u: Barbić J. i dr., Naknada štete u primjeni novog Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, 2005.)

Klarić P., Zakon o obveznim odnosima (2. izd., Narodne novine, 2009.)

Klarić P. i Vedriš M., Građansko pravo: Opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo (12. izd., Narodne novine, 2009.)

Klarić P. i Vedriš M., Građansko pravo: Opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno pravo (14. izd., Narodne novine, 2014.)

Klasiček D., „Zlouporaba prava u građanskom pravu“ (2006.) 22 Pravni vjesnik 173

Kompanjet Z., „Realni ugovori nakon stupanja na snagu Zakona o obveznim odnosima“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 617

Konstantinović M., „Jugoslavenski građanski zakonik (Austrijski ili Crnogorski zakonik?)“ (1933.) 1 (2–3) Pravni zbornik 74 (pretisak u: (1982.) 30 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 384)

Konstantinović M., „Ideje Valtazara Bogišića o narodnom i zakonskom pravu“ (1938.) 1 Sociološki pregled 272

Konstantinović M., „Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu“ (1952.) 2 Arhiv za pravne i društvene nauke 1153 (pretisak u: (1982.) 30 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 507)

Konstantinović M., „Priroda ugovorne kazne – smanjenje od strane suda“ (1953.) 1 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 209

Konstantinović M., „Oštećenje preko polovine i zelenaški ugovori“ (1954.) 2 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 213

Konstantinović M., „Stara ‘pravna pravila’ i jedinstvo prava“ (1957.) 5 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 431

Konstantinović M., Obligacije i ugovori: Skica za Zakonik o obligacijama i ugovorima (Pravni fakultet u Beogradu, 1969.)

Krulj V., Promenjene okolnosti i ugovorna odgovornost (nemogućnost ispunjenja, viša sila, klauzula rebus sic stantibus) (Institut za uporedno pravo, 1967.)

Krulj V., „Mesto i karakter uvodnog dela građanskog zakonika“ (1969.) 8 Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nišu 67

Krulj V., „Opšta pravila o građanskoj odgovornosti i posebna pravila o odgovornosti radnika i radnih organizacija“ (1970.) 9 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 65

Krulj V., „Zaštitne (monetarne) klauzule u jugoslovenskom pravu“ (1972.) 11 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 55

Latifi J., „Albanian Civil Law and the Influence of Foreign Laws“, u: Farran S., Gallen J. i Rautenbach C., The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World (Routledge, 2015.)

Lönholm L., The Civil Code of Japan (Max Nossler, Maruy & Co., Kelly & Walsh Lim., 1898.)

Loza B., „Primjena pravila obligacionog prava na samoupravne sporazume“ [1977.] (96) Strani pravni život 77

Lutman K., „Change of Position as a Defence in Unjust(ified) Enrichment: Slovenian Law in a Comparative Perspective“ (2019.) 67 (1) Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 49

Lutman K., „Neupravičena obogatitev v ZOR: zasnova in razvoj“, u: Možina D. (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Inštitut za primjeralno pravo, 2019.)

Lutman K., „Neosnovano obogaćenje u odnosu na ugovorno, deliktno i stvarno pravo“ (2020.) 68 (2) Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 100

Lutman K., Neupravičena obogatitev (Lexpera, GV Založba, 2020.)

Mańko R., „Survival of the Socialist Legal Tradition? A Polish Perspective“ (2013.) 4 (2) Comparative Law Review 1

Marin J., „Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu – što je novo za pružatelje i korisnike usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana“ (2019.) 58 Poredbeno pomorsko pravo 151

Markovinović H., „Ugovor o cesiji“ (doktorska disertacija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005.)

Maurović I., Izvještaj o Predosnovi građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju (Knjižara St. Kugli, 1934.)

Merryman J. H., The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America (2. izd., Stanford University Press, 1985.)

Merryman J. H. i Pérez-Perdomo R., The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America (3. izd., Stanford University Press, 2007.)

Miladin P., „Odnos ugovorne kazne i srodnih klauzula“ (2006.) 56 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1761

Miladin P., „Bankarsko jamstvo na prvi poziv“ (2006.) 56 (Posebni br.) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 335

Miladin P., „Šutnja i konkludentne radnje u obveznim odnosima“ (2008.) 58 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 923

Miladin P., „Običaji, kondikcije, ortaštvo i ugovorna kazna prema Bogišićevu Općem imovinskom zakoniku za Crnu Goru (OIZ) i hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima (ZOO)“, u: Kregar J. i dr. (ur.), Bogišić i kultura sjećanja: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008. – 2011.)

Miladin P., „Odnos kondikcijskog i drugih srodnih imovinskopravnih zahtjeva“, u: Uzelac A., Garašić J. i Maganić A. (ur.), Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe: Liber amicorum Mihajlo Dika (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.)

Miladin P. i Giunio M. A., „Kamate – ni na nebu ni na zemlji – varijabilne, ugovorne, zatezne“, u: Barbić J. i Giunio M. A. (ur.), Zbornik 52. susreta pravnika: Opatija 2014. (Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2014.)

Miladin P. i Held H.­-R., „Pokušaj kodifikacije neopravdanog obogaćenja u Nacrtu Zajedničkog referentnog okvira (DCFR)“, u: Bogišić V. (ur.), Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011. – 2015.)

Miladin P. i Markovinović H., „Obogaćenje kao pretpostavka neopravdanog obogaćenja (stjecanja bez osnove)“ (2018.) 68 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 5

Miladin P., „Novčane obveze i kamate – izabrana pitanja (zabrana anatocizma i uračunavanje djelomičnog plaćanja“ (2019.) 58 Pravo u gospodarstvu 757

Miler D., „Limitations of freedom of contract in the new codifications of the law of obligations in Central and Southeast Europe: an inspiration for the new Polish Civil Code?“, u: Slakoper Z. i Tot I. (ur.), The Law of Obligations in Central and Southeast Europe: Recodification and Recent Developments (Routledge, 2021.)

Milošević LJ., „Ustavne promene u 1971. i 1972. i zakonodavstvo o obligacionim odnosima“ (1973.) 7 Zbornik radova 43

Milošević LJ., „Osnovna načela našeg obligacionog prava s posebnim osvrtom na Ustav SFRJ, ustave republika i pokrajina od 1974. godine“ (1974.) 8 Zbornik radova 49

Milošević LJ., „Samoupravni sporazumi o udruživanju rada i sredstava kao izvori obligacionih odnosa“ (1975.) 9 Zbornik radova 27

Milošević LJ., „Samoupravni opšti akti i obligacioni ugovori i njihov odnos prema Nacrtu Zakona o obligacijama i ugovorima i Zakona o udruženom radu“ (1977.) 11 Zbornik radova 7

Milošević LJ., „Socijalistički moral i ugovor“ (1977.) 11 Zbornik radova 195

Milošević LJ., „Osnovna načela našeg obligacionog prava prema saveznom Zakonu o obligacionim odnosima od 1978. godine“ (1978.) 12 Zbornik radova 31

Milošević LJ., „Obligacioni odnosi i osnovna načela prema saveznom Zakonu o obligacionim odnosima“ (1979.) 13 Zbornik radova 35

Milošević LJ., „Neka preciziranja osnovnih načela Zakona o obligacionim odnosima“ (1979.) 13 Supp. 2 Zbornik radova 243

Milotić I., „Novela Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini“ (2021.) 30 (7) Pravo i porezi 14

Mišćenić E., Europsko privatno pravo: Opći dio (Školska knjiga, 2019.)

Momčinović H., „Ortakluk prema Zakonu o obveznim odnosima“, u: Društvo za građanskopravne znanosti i praksu Hrvatske, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse: Godišnjak 1 (Organizator, 1994.)

Momčinović H., „Trgovački ugovori i trgovci u Zakonu o obveznim odnosima“ (2010.) 49 Pravo u gospodarstvu 247

Momčinović H., „Pobijanje dužnikovih pravnih radnji prema Zakonu o obveznim odnosima“ (2006.) 56 (Posebni br.) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 512

Morait B., „Pravni život i harmonizacija Zakona o obligacionim odnosima“, u: Vukadinović R. D. (ur.), Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima – de lege lata i de lege ferenda (Zbornik radova) (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, 2008.)

Možina D. i Vlahek A., Contract Law in Slovenia (Wolters Kluwer, 2019.)

Možina D., „Kršitev pogodbe in pravne posledice: Skica, Zakon o obligacijskih razmerjih in Obligacijski zakonik“, u: Možina D. (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Inštitut za primjeralno pravo, 2019.)

Možina D., „Breach of Contract and Remedies in the Yugoslav Obligations Act: 40 Years Later“ [2020.] Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 134

Možina D., „Restitution of use value of money in unjustified enrichment: some open questions in the law of Croatia, Serbia, and Slovenia“, u: Slakoper Z. i Tot I. (ur.), The Law of Obligations in Central and Southeast Europe: Recodification and Recent Developments (Routledge, 2021.)

Možina D., „Fault, Presumption of Fault, and Wrongfulness in the Yugoslav Obligations Act“ (2021.) 12 Journal of European Tort Law 221

Naučno društvo Srbije, „Prof. dr Jelena Danilović“ (Naučno društvo Srbije, 2016.) <https://nds.edu.rs/clanovi/prof-dr-jelena-danilovic/?lang=lat> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Nikolić D., „Istorijat Zakona o obligacionim odnosima i aktuelni trendovi u privatnom pravu Evropske unije“, u: Možina D. (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Inštitut za primjeralno pravo, 2019.)

Nikšić S., „Novi Zakon o obveznim odnosima“, u: Nikšić S. i Čuveljak J., Novi Zakon o obveznim odnosima s komentarom promjena u obveznom pravu (TEB Poslovno savjetovanje, 2005.)

Nikšić S., „Kauza obveze i srodni instituti u poredbenom pravu“ (2006.) 56 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1057

Nikšić S., „Utjecaj razloga za preuzimanje obveze na valjanost pravnih poslova“ (2006.) 56 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1809

Nikšić S., „Temeljna obilježja instituta izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti“, u: Gliha I. i dr. (ur.), Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju: Zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.)

Nikšić S., „Imovina u građanskom pravu“ (2012.) 62 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1599

Nikšić S., „Nekoliko napomena o nomotehničkom standardu Zakona o obveznim odnosima“, u: Slakoper Z. (ur.), Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014.)

Nikšić S., „Pravna sredstva za pobijanje nevaljanih pravnih poslova – ostvarivanje preobražajnog prava ili konstitutivna tužba?“ (2015.) 65 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 361

Nikšić S., „Razvoj ugovornog prava u Hrvatskoj – odabrane teme“, u: Možina D. (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani, Inštitut za primjeralno pravo, 2019.)

Ono S., „Comparative Law and the Civil Code of Japan“ (1996.) 24 Hitotsubashi Journal of Law and Politics 27

Parać Z., „Trgovac – tko je i tko bi mogao (trebao) biti“ (2001.) 40 Pravo u gospodarstvu 97

Parać Z., „Trgovački ugovor, potrošači, lucrum cessans (i još ponešto)“ (2008.) 47 Pravo u gospodarstvu 517

Perović S., „Osnovna opredeljenja Zakona o obligacionim odnosima u oblasti ugovornog prava“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 285

Perović S., „Predgovor Zakonu o obligacionim odnosima“, u: Perović S. i Stojanović D. (red.), Komentar Zakona o obligacionim odnosima: Knjiga prva (Kulturni centar Gornji Milanovac i Pravni fakultet Kragujevac, 1980.)

Perović S. i Stojanović D. (red.), Komentar Zakona o obligacionim odnosima: Knjiga prva (Kulturni centar Gornji Milanovac i Pravni fakultet Kragujevac, 1980.)

Perović S. i Stojanović D. (red.), Komentar Zakona o obligacionim odnosima: Knjiga druga (Kulturni centar Gornji Milanovac i Pravni fakultet Kragujevac, 1980.)

Perović S., „Skica za jedan portret“, u: Konstantinović M., Obligacije i ugovori: Skica za zakonik o obligacijama i ugovorima (Službeni list SCG, 2006.)

Petrak M., „Rimsko pravo kao pozitivno pravo u Republici Hrvatskoj: Prilog tumačenju Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine“ (2006.) 6 (10) Hrvatska pravna revija 1

Petrak M., „Code Civil i hrvatska pravna kultura“, u: Šanjek F. (ur.), Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.) (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010.)

Petrak M., Traditio iuridica: Vol. I.: Regulae iuris (Novi informator, 2010.)

Petrić S., „Odgovornost za materijalne nedostatke stvari prema novom Zakonu o obveznim odnosima“ (2006.) 27 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 87

Petrić S., „Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti prema novom Zakonu o obveznim odnosima“ (2007.) 28 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 107

Petrić S., „Nacrt Zajedničkog referentnog okvira za europsko privatno pravo“ (2009.) 30 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 473

Petrić S., „Ugovorna odgovornost prodavatelja“, u: Mišćenić E. i dr., Europsko privatno pravo: Posebni dio (Školska knjiga, 2021.)

Petrović S. i Tepeš N., „Materijalnopravni i međunarodnoprivatnopravni aspekti ugovora o organiziranju putovanja“ (2005.) 55 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1497

Petrović S., „Ugovor o organiziranju putovanja“, u: Baretić M. i dr., Zakon o obveznim odnosima: najznačajnije izmjene – novi instituti (Inženjerski biro, 2005.)

Petrović S., „Pravni oblici pravnih osoba za obavljanje djelatnosti – pretpostavke i posljedice“ (2006.) 56 (Posebni br.) Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 87

Petrović S. i Tepeš N., „Kontrola nepoštenih ugovornih odredaba s posebnim osvrtom na trgovačke ugovore“, u: Tomljenović V., Petrić S. i Mišćenić E. (ur.), Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013.)

Poznić B., „Osvrt na neke odredbe Zakona o obligacionim odnosima“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 367

Radionov Radenković N., „Ugovor o prijevozu prema ZOO 2005: pozadina izmjena“, u: Gliha I. i dr. (ur.), Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju: Zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.)

Radišić J., „Vreme i rokovi u ugovornim obligacionim odnosima i pravne posledice njihovog nepridržavanja“ (1969.) 8 Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nišu 105

Radišić J., „Građanska odgovornost za saobraćajne delikte počinjene motornim vozilima“ (1970.) 9 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 111

Radišić J., Obligaciono pravo: Opšti deo (4. izd., Savremena administracija, 1990.)

Radolović A., „Nevaljanost pravnih poslova“, u: Baretić M. i dr., Zakon o obveznim odnosima: najznačajnije izmjene – novi instituti (Inženjerski biro, 2005.)

Radolović A., „Pravo osobnosti u novom Zakonu o obveznim odnosima“ (2006.) 27 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 129

Radovčić V., „Pokušaj kodifikacije građanskog prava u staroj Jugoslaviji (‘Predosnova građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju’)“ (1975.) 7 (1) Radovi Instituta za hrvatsku povijest 249

Rastovčan P., „O dužnikovoj mori kod ugovora u robnom prometu“ (1955.) 5 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 5

Rastovčan P. i Luger-Katušić R., Vrijednosni papiri – mjenica i ček (5. izd., Informator, 1985.)

Rotondi M., „The Proposed Franco-Italian Code of Obligations“ (1954.) 3 The American Journal of Comparative Law 345

Sacco R., „Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)“ (1991.) 39 The American Journal of Comparative Law 1

Sacco R., „Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment II of II)“ (1991.) 39 The American Journal of Comparative Law 343

Salma J., „Načelo ekvivalentnosti i prekomerno oštećenje u obligacionopravnim ugovorima – Osvrt na projektovana zakonodavna rešenja“ (1977.) 11 Zbornik radova 273

Salma J., „O srazmeri prekomernog oštećenja“ (1979.) 13 Supp. 1 Zbornik radova 375

Salma J., „Obeležja pojma i pravnih posledica načela ekvivalentnosti prema Zakonu o obligacionim odnosima“ (1979.) 13 Supp. 2 Zbornik radova 67

Slakoper Z., „Promijenjene okolnosti danas i u Nacrtu Zakona o obveznim odnosima“ (2005.) 26 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 429

Slakoper Z. i dr., Sudska praksa 1980. – 2005. i bibliografija radova uz Zakon o obveznim odnosima (RRiF Plus, 2005.)

Slakoper Z., „Bankarske garancije prema odredbama novog Zakona o obveznim odnosima (u poredbenopravnom kontekstu)“ (2006.) 27 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 171

Slakoper Z. i Gorenc V., uz suradnju Bukovac Puvača M., Obvezno pravo: Opći dio: Sklapanje, promjene i prestanak ugovora (Novi informator i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009.)

Slakoper Z., „Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) und kroatisches bürgerliches Recht“, u: Geistlinger M. i dr. (ur.), 200 Jahre ABGB – Ausstrahlungen: Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechtskulturen (Manz, 2011.)

Slakoper Z., „Zaštita javnog poretka – samostalno načelo privatnog prava“ (2013.) 13 (7–8) Hrvatska pravna revija 10

Slakoper Z., „Što je pravni posao?“ (2018.) 65 (6509) Informator 6

Slakoper Z., Pravo međunarodne kupoprodaje prema Konvenciji UN-a o međunarodnoj prodaji robe (Narodne novine, 2020.)

Slakoper Z. i Tot I., „Recodification and recent developments in the law of obligations in Central and Southeast Europe“, u: Slakoper Z. i Tot I. (ur.), The Law of Obligations in Central and Southeast Europe: Recodification and Recent Developments (Routledge, 2021.)

Slijepčević R. M., „Ugovor o licenci u savremenom jugoslovenskom zakonodavstvu“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 687

Slijepčević R. M., „Evolucija nastanka Zakona o obligacionim odnosima“, u: Perović S. (ur.), Zakon o obligacionim odnosima: 1978 –1988: Knjiga o desetgodišnjici: I. tom (Savez udruženja pravnika SR Srbije, 1988.)

Slijepčević R. M., „Nastanak i karakteristična obeležja koncepcije Zakona o obligacionim odnosima“, u: Vukadinović R. D. (ur.), Trideset godina Zakona o obligacionim odnosima – de lege lata i de lege ferenda (Zbornik radova) (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, 2008.)

Slijepčević R. M., „Prispevek profesorja Cigoja k pripravi in uveljavitvi Zakona o obligacijskih razmerjih“ (2009.) 64 Pravnik 113

Stanković O., „Vrste i način odmeravanja naknade štete“ (1970.) 18 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 295

Stanković V., „Jedna značajna kodifikacija“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 71

Stanojević O., „Zajam u Skici za zakonik o obligacijama profesora Mihaila Konstantinovića – Kritički pregled odredaba“ (1972.) 20 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 509

Stanojević O., „‘Skica’ Mihaila Konstantinovića“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 267

Stipković Z., „O pravu prvokupa“ (1979.) 29 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 131

Stipković Z., „O granicama načela neminem laedere“ (1995.) 45 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 437

Stojanović D., „Tumačenje ugovora“ (1978.) 26 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 465

Stražnicky M., Trgovački zakon valjan za Hrvatsku i Slavoniju: Kritički osvijetljeni tekst zakona sa saveznim zakonima i naredbama te sudskim rješitbama (Dionička tiskara, 1918.)

Strohsack B., „Opis razvoja pravnega instituta nepremoženjske škode, sedanja pravna ureditev ter sodna praksa o nepremoženjski škodi v jugoslovanskem pravu“ (1988.) 43 Pravnik 227

Studin J., „Vrsta ugovora koji treba da budu obuhvaćeni Zakonikom o obligacijama“ (1970.) 18 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 263

Šafranko Z., „Kritički osvrt na provedbu Direktive 2011/7/EU u hrvatsko pravo“ (2012.) 51 Pravo u gospodarstvu 457

Šarkić S., „Recepcija austrijskog građanskog zakonika u Srbiji“, u: Mutapčić E. (ur.), Austrijski građanski zakonik (1811 – 2011): Zbornik radova znanstvenog skupa (Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011.)

Šmid V., „Odgovornost ugostitelja za stvari gosta i Zakon o obveznim odnosima (de lege ferenda)“ (1996.) 33 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 337

Šmid V., „Ugovor o organiziranju putovanja i Zakon o obveznim odnosima – de lege ferenda“ (1998.) 35 Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 41

Štempihar J., „Jamčevalne in zamudne posledice v splošnih uzancah za blagovni promet“ (1958.) 27 Zbornik znanstvenih razprav 181

Takoff C., „Private Law in Bulgaria“, u: Jessel-Holst C., Kulms R. i Trunk A. (ur.), Private Law in Eastern Europe (Mohr Siebeck, 2010.)

Tepeš N., „Obvezno sklapanje ugovora“ (2017.) 56 Pravo u gospodarstvu 79

Tepeš N., „Povreda tvrtke i poslovnog ugleda“, u: Barbić J. i Giunio M. (ur.), Zbornik 48. susreta pravnika: Opatija '10 (Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010.)

Toroman M., „Klasični oblici trgovačke kupoprodaje – Opšta razmatranja“ [1994.] (1) Strani pravni život 51

Tot I., „Pojam i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima u pravu Europske unije“ (2012.) 33 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 769

Tot I., „Zatezne kamate između osoba slobodnih zanimanja“ (2012.) 51 Pravo u gospodarstvu 847

Tot I., „Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora u pravu Europske unije“ (2013.) 34 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 239

Tot I., „Granice stranačke autonomije u pogledu ugovaranja roka plaćanja u ugovorima među poduzetnicima u pravu Europske unije“ (2014.) 64 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 469

Tot I., „Novo posebno uređenje zateznih kamata – specifičnosti, polje primjene i usklađenost s pravnom stečevinom Europske unije“ (2014.) 35 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 271

Tot I., „Kamate“, u: Slakoper Z. (red.), Bankovni i financijski ugovori (2. izd., Narodne novine, 2017.)

Tot I., „Pojam trajnog obveznog odnosa“ (2018.) 34 Pravni vjesnik 57

Tot I., „Prestanak trajnih obveznih odnosa“ (2018.) 39 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1171

Tot I., „Pravne posljedice nevaljanosti trajnoga ugovora“ (2019.) 40 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 655

Tot I., „Prestanak tijeka zateznih kamata kada njihov iznos dostigne iznos glavnice“ (2020.) 68 (6615) Informator 13

Tot I., „Unfair contract terms relating to late payment in commercial transactions: The Late Payment Directive and its transposition into Croatian law“, u: Slakoper Z. i Tot I. (ur.), EU Private Law and the CISG: The effects for national law (Routledge, 2021.)

Tumbri T., „O samoupravnim sporazumima (s aspekta građanskog prava)“ (1972.) 22 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 443

Tumbri T., „O opozivu darovanja i pravnoj prirodi izjave o opozivu“ (1995.) 45 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 419

Uzelac A., „Survival of the Third Legal Tradition?“ (2010.) 49 Supreme Court Law Review 377

Vassileva R., „Shattering Myths: The Curious History of the Bulgarian Law of Obligations“ (2019.) 82 Studia Iuridica 309

Vedriš M., „Civilni kodeks kao izraz naših društvenih odnosa“ (1970.) 20 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 5

Vedriš M., „Ostvarivanje prava na plodove rada putem institucija obveznog prava“ (1970.) 20 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 135

Vedriš M., „Opći dio građanskog prava po Zakonu o obveznim odnosima“, u: Goldštajn A. (red.), Obvezno pravo: Prva knjiga (2. izd., Informator, 1979.)

Vedriš M. i Klarić P., Osnove imovinskog prava: Opći dio imovinskog prava, stvarno, obvezno i nasljedno pravo (4. izd., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1983.)

Verona A., „Licencni ugovor u jugoslavenskom, inozemnom i međunarodnom pravu“, u: Goldštajn A. (red.), Obvezno pravo: Treća knjiga (Informator, 1981.)

Vilus J., „U susret novoj Konvenciji o međunarodnoj prodaji robe“ (1976.) 10 Zbornik radova 131

Vilus J., „Odnos Nacrta Konvencije o međunarodnoj prodaji robe prema haškim jednoobraznim zakonima“ [1977.] (94) Strani pravni život 3

Vilus J., „Diskusija sa Savetovanja o Nacrtu konvencije o međunarodnoj prodaji robe, održanog 12. januara 1977. u Institutu za uporedno pravo u Beogradu“ [1977.] (94) Strani pravni život 63

Vilus J., „Ugovor o građenju (prema Zakonu o obligacionim odnosima)“ (1979.) 13 Supp. 2 Zbornik radova 137

Vilus J., „Od Rima, preko Haga, do Beča – pedeset godina rada na unifikaciji pravila o međunarodnoj prodaji robe“ [1980.] (108) Strani pravni život 3

Vessey-FitzGerald S. G., „The Franco-Italian Draft Code of Obligations, 1927“ (1932.) 14 Journal of Comparative Legislation and International Law 1

Vizner B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima: Knjiga 1.: Član 1 – 157 (vlastita naklada, 1978.)

Vizner B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima: Knjiga 2.: Član 158 – 453 (vlastita naklada, 1978.)

Vlahek A. i Podobnik K., „Slovenia: Chronology of Development of Private Law in Slovenia“, u: Lavický P. i Hurdík J. (ur.), Private Law Reform (Masaryk University, 2014.)

Vukmir B., „Ugovor o trgovinskom zastupanju“, u: Gorenc V. i dr., Obvezno pravo: Posebni dio I: Pojedini ugovori (Novi informator, 2012.)

Vuković M., „Zloupotreba subjektivnih prava“ (1953.) 3 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 40

Vuković M., Pravila građanskih zakonika: S naknadnim propisima, sudskom praksom, napomenama i podacima iz literature (Školska knjiga, 1961.)

Zoll F., „A Civil Code Outside of Reality: The Polish Codification of the Year 1964, Its Origin, Development and Future“, u: Wang W.-Y. (ur.), Codification in International Perspective: Selected Papers from the 2nd IACL Thematic Conference (Springer, 2014.) 

Autor


Dr. sc. Ivan Tot, docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za poslovno pravo.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9401-8986.

Prijedlog citiranja (OSCOLA, 4. izd.)


Ivan Tot, "Poredbenopravni utjecaji na Zakon o obveznim odnosima", u: Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.), 3-99.Cite this chapter (OSCOLA, 4th edn.)


Ivan Tot, 'Poredbenopravni utjecaji na Zakon o obveznim odnosima' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 3-99.

About this chapter


Ivan Tot, 'Poredbenopravni utjecaji na Zakon o obveznim odnosima' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 3-99.


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481