Kodificiranje građanskog prava u jugoistočnoj Europi

Marko Petrak †

Sažetak


Sadržaj sljedeće analize je pregled stanja kodificiranosti građanskog prava u jugoistočnoj Europi. S obzirom na to da je središnja tema knjige Zakon o obveznim odnosima, analiza će obuhvatiti sedam jugoistočnoeuropskih država (Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Kosovo) koje su tijekom prošlog stoljeća dugo vremena bile u istoj državnoj zajednici te stoga dijelile vrlo slično pravno iskustvo, uključujući i zajedničko iskustvo primjene ranijeg Zakona o obveznim odnosima iz 1978. godine. U predviđenoj analizi prikazat će se ukratko pravne tradicije koje su presudno utjecale na pravne sustave navedenih država u njihovim sadašnjim granicama, potom građanske kodifikacije ili građansko zakonodavstvo koje je u njima bilo na snazi tijekom dvadesetog stoljeća, dok će središnja tema biti stanje kodificiranosti građanskog prava u svakoj pojedinoj od navedenih zemalja u današnje vrijeme. Cilj predložene analize je i pokušati pružiti sadašnjim i/ili budućim kodifikatorima kratak prikaz dragocjenih iskustava iz navedenih država u rasponu od najboljih praksi u navedenom aspektu, pa sve do opisa najvažnijih faktora koji imaju negativan utjecaj na kodifikatorske pothvate.


Ključne riječi: kodifikacija, pravne tradicije, građansko pravo, jugoistočna Europa, Zakon o obveznim odnosima.

Summary


Starting from the fact that all the former Yugoslav republics, which are now independent states, still have a more or less similar version of the Obligations Act of 1978 (Zakon o obveznim odnosima) in force, the content of the following analysis is an overview of the state of codification of civil law in these countries of Southeast Europe (Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, North Macedonia, Kosovo, Montenegro), which have been in the same state community during the twentieth century and therefore shared a common legal experience. The analysis briefly outlines the legal traditions that have decisively influenced the legal systems of these states within their present borders, as well as the civil law codifications or civil legislation in force during the twentieth century, while the central topic is the question of codification of civil law in each of these countries today. The aim of the analysis is to provide the present and/or future codifiers with an overview of relevant experiences from the abovementioned countries, ranging from the best practices to the most important factors that have a negative impact on codification projects.


Keywords: codification, legal traditions, civil law, Southeast Europe, Zakon o obveznim odnosima.

Cijelo poglavlje


Cijelo poglavlje dostupno je za preuzimanje ovdje (PDF).Full chapter


The entire chapter is available for download here (PDF).

HOPPK_Knjiga 1_Poglavlje 02.pdf

Bibliography


–– „Civil Code Kosovo – Final draft presented“ (Eurecna, 24. 1. 2019.) <www.eurecna.it/en/news/detail-news/items/71.html> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

–– „Minister Hoxha: Drafting of Kosovo Civil Code in line with European practices and standards“ (Republic of Kosovo, Ministry of Justice, 25. 5. 2017.) <https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=2,15,1747> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

–– „Održana Konferencija ‘Kodifikacija građanskog prava u Crnoj Gori – predstavljanje osnovnog koncepta i iskustava u regionu’“ (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 7. 3. 2018.) <www.canu.me/vijesti/odrzana-konferencija-kodifikacija-gradjanskog-prava-u-crnoj-gori--predstavljanje-osnovnog-koncepta-i-iskustava-u-regionu> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

–– „Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije“ (Paragraf, 28. 5. 2019.) <www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

–– „Project – Civil Code of the Republic of Kosovo“ (Republic of Kosovo, Ministry of Justice, 2018.) <https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=2,94> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Ajani G., „Die Kodifikation des Zivilrechts in Albanien“ (1993.) 37 (9) Recht in Ost und West 257

Alinčić M. i dr., Obiteljsko pravo (3. izd., Narodne novine, 2007.)

Ampovska M. i Ilioski R., „The process of civil law codification in Western Balkans“ (2013. – 2014.) 4 Godišen zbornik (Praven fakultet, Univerzitet „Goce Delčev“ – Štip) 5

Babić I. i dr., Komentar Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (Privredna štampa, 2014.)

Bećić M., „Historijska i pravna osnovanost primjene Općeg građanskog zakonika u BiH nakon okupacije 1878. godine“ (2011.) 54 Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 63

Bećić M., „Osmansko tanzimatsko pravo i austrougarski pravni poredak u Bosni i Hercegovini“ (2013.) 6 (12) Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 187 

Bećić M., „Primjena Medželle u postosmanskoj Bosni i Hercegovini“ (2014.) 57 Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 51

Begović M., „Sličnosti između Medžele i Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru“ (1954. – 1955.) 5 Prilozi za orijentalnu filologiju 33

Bellomo M., L'Europa del diritto comune (Il cigno Galileo Galilei, 1998.)

Bijeljić M. i Uvalić N., „Ko čeka taj i dočeka? Kodifikacija građanskog prava čeka bolje vreme ili teže vreme?“ (Vuković & Partners, 30. 9. 2020.) <https://vp.rs/2020/09/ 30/ko-ceka-taj-i-doceka-kodifikacija-gradjanskog-prava> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Bikić A., Obligaciono pravo: Opći dio (3. izd., Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2013.)

Bikić A. i Bikić E., Obligaciono pravo: Posebni dio (2. izd., Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2011.)

Blagojević V., „Kratka paralela između uvodnog dela Medžele i završnog dela Bogišićevog crnogorskog imovinskog zakonika“ (1938.) 36 Arhiv za pravne i društvene nauke 81

Bogišić V., „Metod i sistem kodifikacije imovinskog prava u Crnoj Gori“, u: Bogišić V., Izabrana djela: Tom IV: Studije i članci (Centar za izdavačku djelatnost i Službeni list SCG, 2004.)

Bogišić V., „Povodom crnogorskog građanskog zakonika: Nekoliko riječi o načelima i metodu usvojenim pri izradi: Pismo jednom prijatelju“, u: Bogišić V., Izabrana djela: Tom IV: Studije i članci (Centar za izdavačku djelatnost i Službeni list SCG, 2004.)

Bogišić V., Pravni običaji u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1984.).

Bogojević-Gluščević N., „Rimska pravna pravila u zakonjačama Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru“ (2005.) 78 (1–4) Istorijski zapisi 7

Bucher E., „Rechtsüberlieferung und heutiges Recht“ [2000.] Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 394

Calasso F., Introduzione al diritto commune (Dott. A. Giuffrè Editore, 1970.)

Coing H., Die ursprüngliche Einheit der europäischen Rechtswissenschaft (Franz Steiner Verlag, 1968.)

Coing H., Europäisches Privatrecht: Band II: 19. Jahrhundert: Überblick über die Entwicklung des Privatrechts in den ehemals gemeinrechtlichen Ländern (C. H. Beck, 1989.)

Čepulo D., „Tradicija i modernizacija: ‘iritantnost’ Općeg građanskog zakonika u hrvatskom pravnom sustavu“, u: Gliha I. i dr. (ur.), Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju: Zbornik radova u čast 70. rođendana profesora emeritusa Nikole Gavelle (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.)

Dauti N., Selected papers on the new Kosovo Law on Obligation Relationships (Lambert Academic Publishing, 2013.)

Durmišević E., Šerijatsko pravo i nauka šerijatskog prava u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini XX. stoljeća (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2008.)

Durmišević E., „Utjecaj šerijatskog prava na Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru“ [2014.] (57–58) Almanah 169

Gavella N., „Teze za izradu Hrvatskog građanskog zakonika“ (1992.) 46 Zakonitost 751

Gavella N., „Građansko pravo u Hrvatskoj i kontinentalnoeuropski pravni krug – u povodu 140. godišnjice stupanja na snagu OGZ u Hrvatskoj“ (1993.) 43 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 335

Gavella N., „Kome treba građanski zakonik?“ [1996.] (4) Tvrtka 7

Gavella N. i Belaj V., Nasljedno pravo (3. izd., Narodne novine, 2008.)

Gavella N. i dr., Hrvatsko građanskopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.)

Gavella N. (red.), Stvarno pravo, sv. 1 i 2 (Narodne novine, 2007.)

Goldštajn A. (red.), Obvezno pravo: Prva knjiga (2. izd., Informator, 1979.)

Gordley J., „Myths of the French Civil Code“ (1994.) 42 The American Journal of Comparative Law 459

Hamza G., Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition (ELTE University Press, 2009.)

Hasanbegović J., „Pravne izreke Valtazara Bogišića skraja OIZ = katalog narodnjačkih opštih pravnih toposa?“, u: Breneselović L. (ur.) Spomenica Valtazara Bogišića o stogodišnjici njegove smrti, vol. 1 (Beograd: Službeni glasnik, 2011.)

Jansen C. J. H., „A European Civil Code and National Private Law: Lessons from History“ (2016.) 24 European Review of Private Law 473

Josipović T., „200 Jahre der ABGB-Anwendung in Kroatien – 135 Jahre als Gesetz und 65 Jahre als ‘Rechtsregeln’“, u: Fischer-Czermak C. i dr. (ur.), Festschrift 200 Jahre ABGB (Manz, 2011.)

Josipović T., „Das kroatische Privatrecht als die neue 28. Privatrechtsordnung der Europäischen Union“ [2014.] Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 231

Juhart M. i dr., Uvod v civilno pravo (Uradni list Republike Slovenije, 2011.)

Juhart M., Tratnik M. i Vrenčur R., Stvarno pravo (GV Založba, 2007.)

Karčić F., „Uloga kodifikacije u transformaciji pravnih sistema Jugoistočne Evrope u postosmanskom periodu“ (2011.) 18 (32) Anali Gazi Husrev-begove biblioteke 135

Karčić F., Studije o šerijatskom pravu i institucijama (El-Kalem i Centar za napredne studije, 2011.)

Klarić P., Zakon o obveznim odnosima (1. izd., Narodne novine, 2005.)

Konstantinović M., „Jugoslovenski građanski zakonik“ (1933.) 1 (2–3) Pravni zbornik 74

Konstantinović M., „Ideje Valtazara Bogišića o narodnom i zakonskom pravu“ (1938.) 1 Sociološki pregled 272

Konstantinović M., „Stara ‘pravna pravila’ i jedinstvo prava“ (1957.) 5 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 431

Konstantinović M., Obligacije i ugovori: Skica za Zakonik o obligacijama i ugovorima (Pravni fakultet u Beogradu, 1969.)

Korać R. i Rašović Z., „Predlog zakona o obligacionim odnosima“ (2008.) 25 (37) Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici 58

Koschembahr-Łyskowski I., „Zur Stellung des römischen Rechts im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch für das Kaisertum Österreich“, u: Juristische Gesellschaft (ur.), Festschrift zur Jahrhundertfeier des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches: 1. Jun 1911, vol. I (Manz, 1911.)

Kregar J. i dr. (ur.), Bogišić i kultura sjećanja: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008. – 2011.)

Krešić M., „Yugoslav private law between the two World Wars“, u: Giaro T. (ur.), Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen (Klostermann, 2007.)

Lanović M., Privatno pravo Tripartita (Tipografija, 1929.)

Lukić R., „Imovinski zakonik i običajno pravo“, u: Šuković M. (ur.), Stogodišnjica Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1989.)

Margetić L., „Il sistema giuridico delle città nelle province bizantine con speciale riguardo alla costa orientale adriatica (Dalmazia e Istria)“ (1982.) 32 (2) Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 391

Martinović N. S., Valtazar Bogišić i istorija kodifikacije crnogorskog imovinskog prava (Istorijski institut NR Crne Gore, 1958.)

Meder S., „Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht: Zur Rechtsquellenlehre von Valtazar Bogišić in den Motiven zum montenegrinischen Gesetzbuch von 1888“, u: Simon T. (ur.), Konflikt und Koexistenz: Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert: Bd. 2: Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien (Klostermann, 2015.)

Mickovik D. i Ristov A., „Family Law in the Civil Code of the Republic of Macedonia“ (2016.) 5 Journal of Civil & Legal Sciences 166

Miladin P., „Običaji, kondikcije, ortaštvo i ugovorna kazna prema Bogišićevu Općem imovinskom zakoniku za Crnu Goru (OIZ) i hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima (ZOO)“, u: Kregar J. i dr. (ur.), Bogišić i kultura sjećanja: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008. – 2011.)

Milić I., Pregled madžarskog privatnog prava u poredjenju sa austrijskim građanskim zakonikom (vlastita naklada, 1921.)

Možina D., Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili (GV Založba, 2013.)

Možina D. (ur.), Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih (Inštitut za primerjalno pravo i Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2019.)

Nikčević T., „Problemi recepcije običajnog prava u kodifikacijama građanskog prava u Srbiji i Crnoj Gori XIX vijeka“ (2006.) 79 (1–4) Istorijski zapisi 85

Nikolić D., „Property Law in Serbia: Both Autonomous Legal Development and Legal Transplant“, u: Jessel-Holst C., Kulms R. i Trunk A. (ur.), Private Law in Eastern Europe: Autonomous Developments or Legal Transplants? (Mohr Siebeck, 2010.)

Nikolić D., „Private Law in Vojvodina in the First Half of the 20th Century: A Functional Model of a Mixed Legal System“, u: Borić T. i dr. (ur.), Öffnung und Wandel – Die internationale Dimension des Rechts II: Festschrift für Willibald Posch (Lexis Nexis, 2011.)

Nikšić S., „Reforma hrvatskog obveznog prava s posebnim osvrtom na odgovornost za štetu“, u: Davitkovski B. (ur.), Drugi skopsko-zagrebački pravni kolokvij: Zbornik radova (Pravni fakultet Justinijan I, 2009.)

Nikšić S., „Croatia“, u: Herbots J. H. (ur.), IEL Contracts (Kluwer Law International, 2018.)

Ogris W., „Die Wissenschaft des gemeinen römischen Rechts und das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch“, u: Coing H. i Wilhelm W. (ur.), Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert: Band 1 (Klostermann, 1974.)

Perović J., „Contract Law in Serbia“, u: Jessel-Holst C., Kulms R. i Trunk A. (ur.), Private Law in Eastern Europe: Autonomous Developments or Legal Transplants? (Mohr Siebeck, 2010.)

Perović S., „Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije“ (2016.) 13 (47) Pravna riječ 11

Petrak M., „Rimsko pravo kao pozitivno pravo u Republici Hrvatskoj: Prilog tumačenju Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine“ (2006.) 6 (10) Hrvatska pravna revija 1

Petrak M., „Code Civil i hrvatska pravna kultura“, u: Šanjek F. (ur.), Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.) (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010.)

Petrak M., „Imovinskopravne regulae iuris u Bogišićevu zakoniku i njihovo aktualno značenje“, u: Kregar J. i dr. (ur.), Bogišić i kultura sjećanja: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008. – 2011.)

Petrak M., „Rimski temelji uređenja zablude (error) u Bogišićevu zakoniku“, u: Hlača N. (ur.), Povijest i sadašnjost građanskih kodifikacija: Baltazar Bogišić: Rijeka 1908.-2008. (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014.)

Petrak M., Rimska pravna tradicija i hrvatska pravna kultura (Politička kultura, 2015.)

Petrak M., „Liber sclavorum qui dicitur Methodius: O najstarijoj bizantsko-slavenskoj pravnoj zbirci u Duklji“ (2018.) 4 Glasnik Odjeljenja humanističkih nauka 111

Petrak M., „Kodificiranost građanskog prava u Jugoistočnoj Europi – pouke za Crnu Goru“ (2019.) 1 (2) Studia Iuridica Montenegrina 51

Pilar I., „Entwicklungsgang der Rezeption des österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Bosnien und der Herzegowina unter besonderer Berücksichtigung der Immobilienrechtes“, u: Juristische Gesellschaft (ur.), Festschrift zur Jahrhundertfeier des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches: 1. Jun 1911, vol. I (Manz, 1911.)

Polojac M., Mirković Z. S. i Đurđević M. (ur.), Srpski građanski zakonik: 170 godina (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014.)

Povlakić M., Transformacija stvarnog prava u Bosni i Hercegovini (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2009.)

Povlakić M., „Property Law in Bosnia and Herzegovina“, u: Jessel-Holst C., Kulms R. i Trunk A. (ur.), Private Law in Eastern Europe: Autonomous Developments or Legal Transplants? (Mohr Siebeck, 2010.)

Pupovci S., Valtazar Bogišić: život i djelo (Centar za izdavačku djelatnost, 2004.)

Pupovci S., „Kanon Leke Dukađinija (porijeklo, razvoj i karakteristike)“, u: Vukčević D. (ur.), Kanon Leke Dukađinija (Centar za izdavačku djelatnost, 2011.)

Radić D., „Razvoj građanskog prava u Bosni i Hercegovini“, u: Nuni A. i dr. (ur.), Forum za građansko pravo za jugoistočnu Evropu: Izbor radova i analiza: Druga regionalna konferencija, Skoplje, 2012.: Knjiga II (Centar SEELS-a, 2012.)

Radišić J., Obligaciono pravo: Opšti deo (7. izd., Nomos, 2004.)

Radovčić V., „Pokušaj kodifikacije građanskog prava u staroj Jugoslaviji (‘Predosnova građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju’)“ (1975.) 7 (1) Radovi Instituta za hrvatsku povijest 249

Ranieri F., „Codice Civile“, u: Basedow J. i dr. (ur.), Max Planck Encyclopedia of European Private Law, vol. 1 (Oxford University Press, 2012.)

Rašović Z., Građansko pravo (Univerzitet Crne Gore, 2009.)

Rašović Z., Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima (Univerzitet Crne Gore, 2009.)

Rašović Z., Bogišićeve pravne izreke: Skladnosti između rimskopravnog i crnogorskog narodnog vrela (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2016.)

Rehm G., „Code Civil“, u: Basedow J. i dr. (ur.), Max Planck Encyclopedia of European Private Law, vol. 1 (Oxford University Press, 2012.)

Republic of Kosovo, Ministry of Justice, „Consultation document for the Civil Code project“ (Civil Code Project, 2019.) <http://civilcode-kosovo.org/documents/ ?lang=en>  (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Republic of Kosovo, Ministry of Justice, „Explanatory memorandum on draft Civil Code of the Republic of Kosovo“ (Civil Code Project, 2019.) <http://civilcode-kosovo.org/documents/?lang=en> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Roccia M., „Reforming Property Law in Kosovo: A Clash of Legal Orders“ (2015.) 23 European Review 566

Schmidt J. P., „Pandektensystem“, u: Basedow J. i dr. (ur.), Max Planck Encyclopedia of European Private Law, vol. 2 (Oxford University Press, 2012.)

Simon T. (ur.), Konflikt und Koexistenz: Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert: Bd. 2: Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien (Klostermann, 2015.)

Simonetti P., „Evolucija ustanove superficijarnog prava i usporedba s pravom građenja“ (2012.) 33 Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 3

Stanković O. i Orlić M., Stvarno pravo (Nomos, 2019.)

Stein P., Rimsko pravo i Europa: Povijest jedne pravne kulture (Golden marketing – Tehnička knjiga, 2007.)

Steinwenter A., „Der Einfluss des römischen Rechtes auf die Kodifikation des bürgerlichen Rechtes im Österreich“, u: L'Europa e il diritto romano: Studi in memoria di P. Koschaker, vol. I (Giuffrè, 1954.)

Stojanović P., „Međusobni odnosi i međuuticaji zakonskih propisa i običajnog prava u Crnoj Gori“ (1972.) 25 (1–2) Istorijski zapisi 5

Stojanović P., „O primjeni Opšteg imovinskog zakonika u sudskoj praksi (sa posebnim osvrtom na stanje 1918.–1941. godine)“, u: Šuković M. (ur.), Stogodišnjica Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1989.)

Stolker C. J. J. M., „Drafting a new Civil Code for Albania: Some personal experiences contrasted with the World Bank's ‘Initial lessons’“ (1996. – 1997.) 6 Internationalen Juristenvereinigung Osnabrück Jahresheft 29

Stolleis M. (ur.), Konflikt und Koexistenz: Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert: Bd. 1: Rumänien, Bulgarien, Griechenland (Klostermann, 2015.)

Stolte B. H., „The Law of New Rome: Byzantine Law“, u: Johnston D.(ur.), The Cambridge Companion to Roman Law (Cambridge University Press, 2015.)

Šarkić S., „Uticaj vizantijskog prava na srednjovekovno srpsko pravo“ (2015.) 4 (2) Slověne 106

Šarkić S. i Popović D. M., Veliki pravni sistemi i kodifikacije (Pravni fakultet u Novom Sadu, 2012.)

Škrubej K., „Austrian General Civil Code (1812) and the Slovenes: The Blinding Legacy of Legal Monism“ (2013.) 63 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1063

Todorović S., „10 pitanja koja su podelila Srbiju“ (Blic, 15. 4. 2017.) <www.blic.rs/vesti/drustvo/10-pitanja-koja-su-podelila-srbiju-istrazujemo-zasto-gradanski-zakonik-nije-donet-vec/qqhsxej> (pristupljeno 1. 3. 2021.)

Trstenjak V., „Koliko zakonikov na področju civilnega prava v Sloveniji?“ [2001.] (26–27) Pravna praksa 5

Van Caenegem R. C., European Law in the Past and the Future: Unity and Diversity over Two Millennia (Cambridge University Press, 2002.)

Vlada Republike Srbije, Komisija za izradu Građanskog zakonika, „Rad na izradi Građanskog zakonika Republike Srbije: Izveštaj Komisije o otvorenim pitanjima“ (Vlada Republike Srbije, 2007.)

Vlada Republike Srbije, Komisija za izradu Građanskog zakonika, „Građanski zakonik Republike Srbije: Radni tekst pripremljen za javnu raspravu“ (Vlada Republike Srbije, 2015.)

Vojnović K., „Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru obzirom na ostalo crnogorsko zakonarstvo“ [1889.] (96) Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1

Wieacker F., „Griechische Wurzeln des Institutionensystems“ (1953.) 70 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 93

Wieacker F., „Aufstieg, Blüte und Krisis der Kodifikationsidee“, u: Festschrift für Gustav Boehmer: Dem Siebziger vom Freunden und Kollegen dargebracht (L. Röhrscheid, 1954.)

Windscheid B., „Die geschichtliche Schule in der Rechtswissenschaft“, u: Oertmann P. (ur.), Gesammelte Reden und Abhandlungen: Von Bernhard Windscheid (Duncker & Humblot, 1904.)

Zimmermann R., „Codification: History and Present Significance of an Idea“ (1995.) 3 European Review of Private Law 95

Zimmermann R., „The Civil Law in European Codes“, u: MacQueen H., Vaquer A. i Espiau Espiau S. (ur.), Regional Private Laws and Codification in Europe (Cambridge University Press, 2003.)

Zimmermann R., „Codification: The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law“ (2012.) 8 European Review of Contract Law 367

Zimmermann W. G., Valtazar Bogišić 1834–1908: Ein Beitrag zur südslavischen Geistes- und Rechtsgeschichte in 19. Jahrhundert (F. Steiner, 1962.)

Zocco-Rosa, A. „Influssi di diritto romano sur una legislazione slavo-serba“, u: Mélanges de droit romain dédiés à G. Cornil, vol. II (Gand, 1926.)

Zupančič K. (red.), Reforma družinskega prava: Predlog novih predpisov s komentarjem (Uradni list Republike Slovenije, 2009.)

Zupančič K. i Žnidaršič Skubic V., Dedno pravo (Uradni list Republike Slovenije, 2009.)

Živkovska R. i Pržeska T., „Codification of the civil law in the Republic of Macedonia“ (2014.) 53 (68) Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 265

Autor


†  Dr. sc. Marko Petrak (1972. - 2022.) bio je redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te dugogodišnji predstojnik Katedre za rimsko pravo.

     ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0920-8361.

Prijedlog citiranja (OSCOLA, 4. izd.)


Marko Petrak, "Kodificiranje građanskog prava u jugoistočnoj Europi", u: Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.), 101-146.Cite this chapter (OSCOLA, 4th edn.)


Marko Petrak, 'Kodificiranje građanskog prava u jugoistočnoj Europi' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 101-146.

About this chapter


Marko Petrak, 'Kodificiranje građanskog prava u jugoistočnoj Europi' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 101-146.


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481