Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu

Henrik-Riko Held

Sažetak


U poglavlju se analiziraju takozvani verzijski zahtjevi hrvatskog prava iz perspektive rimskog prava i rimske pravne tradicije. Riječ je o zahtjevima iz čl. 1118. – 1120. Zakona o obveznim odnosima (ZOO), kao i njima srodnim čl. 287. Obiteljskog zakona te čl. 1125. ZOO-a. Najprije se analizira actio de in rem verso u rimskom pravu te razvoj verzijskih zahtjeva u njegovoj naknadnoj obradi i recepciji. Predmet analize je i verzijski zahtjev u poredbenom pravu, i to austrijskom i francuskom pravu kao i njima srodnim pravnim sustavima. U kontekstu hrvatskog prava najprije se analizira povijest kodifikacije verzijskih zahtjeva u ZOO-u te najvažniji stavovi s njima u vezi u teoriji. Posebna pažnja posvećuje se sudskoj praksi u području takozvanih verzijskih zahtjeva te se analizira njihova terminološka prisutnost u domaćem pravu kao i različiti primjeri njihove primjene. Pokušava se razjasniti problem njihovog odnosa sa srodnim imovinskopravnim zahtjevima (reivindikacijskim zahtjevom te zahtjevom iz obveznopravne odgovornosti za štetu). Naposljetku se vrednuje prisutnost koncepta rimske actio de in rem verso i njezinih naknadnih varijacija u suvremenom hrvatskom pravu.


Ključne riječi: actio de in rem verso, versio in rem, verzijski zahtjev, stjecanje bez osnove, neopravdano obogaćenje, rimsko pravo, rimska pravna tradicija.

Summary


The author analyses actio de in rem verso or actions associated with it in the Croatian law, from the perspective of the Roman law and the Roman legal tradition. That action can be associated with Arts 1118 – 1120 and 1125 of the Croatian Obligations Act (Zakon o obveznim odnosima), as well as with Art 287 of the Family Act (Obiteljski zakon). The starting point is actio de in rem verso in the Roman law and its development within the Roman legal tradition. Afterwards, actio de in rem verso and its variants in comparative law are analysed, more precisely in the Austrian and the French law and the related systems. Firstly, the history of codification of actio de in rem verso and its variants in the Croatian law is analysed within the context of the Croatian law. The analysis subsequently deals with the most important opinions in theory. A special attention is given to the case law associated with the action and different instances of its application in practice. The author clarifies the relationship between the so-called actio de in rem verso and other closely related actions (such as rei vindicatio or action in tort). Finally, the presence and relevance of the Roman actio de in rem verso and its later variants in the Croatian law is evaluated.


Keywords: actio de in rem verso, versio in rem, unjustified enrichment, unjust enrichment, Roman law, Roman legal tradition.

Cijelo poglavlje


Cijelo poglavlje dostupno je za preuzimanje ovdje (PDF).Full chapter


The entire chapter is available for download here (PDF).

HOPPK_Knjiga 1_Poglavlje 14.pdf

Bibliography


–– „Rekodifikácia Občianskeho zákonníka - konečne!“ (Právne noviny, 16. 10. 2018.) <www.pravnenoviny.sk/rekodifikacia-obcianskeho-zakonnika-konecne> (pristupljeno 2. 3. 2021.)

Alinčić M. i dr., Obiteljsko pravo (2. izd., Narodne novine, 2006.)

Apathy P. i Riedler A., Bürgerliches Recht: Band III: Schuldrecht: Besonderer Teil (3. izd., Springer, 2008.)

Aras S., Uzdržavanje djece: Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.)

Bar C. von i Swann S., Unjustified Enrichment (PEL Unj. Enr.) (Sellier, 2010.)

Becker H., Obligationenrecht: Allgemeine Bestimmungen (2. izd., Stämpfli & Cie., 1941.)

Bilić-Erić H., „Stjecanje bez osnove po novom Zakonu o obveznim odnosima“ (2006.) 47 (5) Osiguranje 34

Blagojević B. T. i Krulj V. (red.), Komentar Zakona o obligacionim odnosima: I. knjiga (1. izd., Savremena administracija, 1980.)

Brox H. i Walker W.-D., Besonderes Schuldrecht (31. izd., C. H. Beck, 2006.)

Bydlinski P., Bürgerliches Recht: Band I: Allgemeiner Teil (4. izd., Springer, 2007.)

Carbonnier J., Droit civil: Tome 4: Les Obligations (Presses universitaires de France, 1998.)

Chiusi T. J., Die actio de in rem verso im römischen Recht (C. H. Beck, 2001.)

Cigoj S., „Kondikcije in verzije de iure condendo“ (1958.) 27 Zbornik znanstvenih razprav 17

Cigoj S., „Neupravičena pridobitev“ (1981.) 41 Zbornik znanstvenih razprav 5

Cigoj S., Komentar obligacijskih razmerij: Veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih: II. knjiga (Časopisni zavod Uradni list SR Slovenije, 1984.)

Crnić I., Zakon o obveznim odnosima: Napomene, komentari, sudska praksa i abecedno kazalo pojmova (5. izd., Organizator, 2012.)

Čuveljak J., „Stjecanje bez osnove“ (2001.) 1 (10) Hrvatska pravna revija 32

Ćepulić I., Sistem općeg privatnog prava (Tipografija, 1925.)

Danilović J., „Actio de in rem verso od rimskog prava do austrijskog građanskog zakonika“ (1968.) 15 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 243

Danilović J., Neosnovano obogaćenje, u: Ristić S. i dr. (ur.), Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, vol. 2 (Službeni list SFRJ, 1978.)

Dawson J. P., Unjust Enrichment: A Comparative Analysis (Little, Brown and Company, 1951.)

Descheemaeker E., „El nuevo derecho francés del enriquecimiento injustificado“, u: Olmo García P. del i Basozabal Arrue X. (ur.), Enriquecimiento injustificado en la encrucijada: Historia, derecho comparado y propuestas de modernización (Aranzadi, 2017.)

Descheemaeker E., „The New French Law of Unjustified Enrichment“ (2017.) 25 Restitution Law Review 77

Dickson B., „Unjust Enrichment Claims: A Comparative Overview“ (1995.) 54 Cambridge Law Journal 100

Eisner B., Porodično pravo (predavanja), vol. 2 (Stručna sekcija NSO-e Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1948.)

Feenstra R., „Die ungerechtfertigte Bereicherung in dogmengeschichtlicher Sicht“ (1972.) 29 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 289

Ferid M., Das Französische Zivilrecht: Band 1: Allgemeine Lehren, Recht der Schuldverhältnisse (Metzner, 1971.)

Franić M., „Stjecanje bez osnove, s posebnim osvrtom na razlikovanje od izvanugovorne odgovornosti za štetu“ (2010.) 10 (5) Hrvatska pravna revija 35

Gallo P., „Unjust Enrichment: A Comparative Analysis“ (1992.) 40 The American Journal of Comparative Law 431

Gavella N., „Građansko pravo u Hrvatskoj i kontinentalnoeuropski pravni krug – u povodu 140. godišnjice stupanja na snagu OGZ u Hrvatskoj“ (1993.) 43 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 335

Gavella N., „Zaštita prava vlasništva“, u: Gavella N. (red.), Stvarno pravo, sv. 1 (Narodne novine, 2007.)

Giglio F., „La actio de in rem verso nel sistema del Codice civile“ (2000.) 46 Rivista di diritto civile 249

Glare P. G. W. (ur.), Oxford Latin Dictionary (2. izd., Oxford University Press, 2012.)

Gliha D. i Pintarić A., „Pravo djeteta na roditeljsko uzdržavanje: Analiza, kritički osvrt i prijedlog poboljšanja“ (studentski rad, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014.) <https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/javno/akademske-godine/2013/nagradeni -radovi> (pristupljeno 4. 3. 2021.)

Gorenc V. (red.), Komentar Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, 2014.)

Grauer F., Die ungerechtfertigte Bereicherung im französischen Privatrecht unter Berücksichtigung des deutschen bürgerlichen Rechts (Winter, 1930.)

Gschnitzer F., Schuldrecht: Besonderer Teil und Schadenersatz (Springer, 1963.)

Guarino A., Diritto privato Romano (12. izd., Jovene, 2001.)

Guhl T. i dr. (ur.), Das Schweizerische Obligationenrecht (9. izd., Schulthess, 2000.)

Hallebeek J., „Developments in Medieval Law“, u: Schrage E. J. H. (ur.), Unjust Enrichment: The Comparative Legal History of the Law of Restitution (2. izd., Duncker & Humblot, 1999.)

Hallebeek J., „Unjust enrichment as a source of obligation: The genesis of a legal concept in the European ius commune“ (2002.) 10 Restitution Law Review 92

Hekman J., „Stjecanje bez osnova kao jedna od vanugovornih kategorija nastanka obveza“ (1980.) 53 (11–12) Odvjetnik 366

Hekman J., „Poseban slučaj in rem verzije“ (1982.) 55 (1–2) Odvjetnik 3

Held H.-R., „Koncept imovine u rimskom pravu“ (2015.) 65 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 555

Held H.-R., „Kondikcijski i verzijski zahtjevi de iure condito“ (2015.) 54 Pravo u gospodarstvu 1343

Held H.-R., „Neki problemi suvremenog uređenja stjecanja bez osnove“ (2015.) 15 (12) Hrvatska pravna revija 13

Held H.-R., „Razvoj koncepta neopravdanog obogaćenja u recepciji rimskog prava“ (2019.) 35 Pravni vjesnik 201

Horvat M. i Petrak M., Rimsko pravo (17. izd., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.)

Johnston D. i Zimmerman R., Unjust Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective (Cambridge University Press, 2002.)

Jörs P., Kunkel W. i Wenger L., Römisches Recht (3. izd., Springer, 1978.; pretisak izd. iz 1949.)

Kapor V., „Condictiones sine causa i actio de in rem verso i moderno pravo“ (1969.) 19 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 5

Kaser M., Das römische Privatrecht: Erster Abschnitt: Das altrömische, das vorklassische und das klassische Recht (2. izd., C. H. Beck, 1971.)

Kaser M., Das römische Privatrecht: Zweiter Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen (2. izd., C. H. Beck, 1975.)

Klarić P. i Vedriš M., Građansko pravo (9. izd., Narodne novine, 2006.)

Koller A., „Die Kondiktionssperre von Art 63 Abs 1 OR“, u: Fischer-Czermak C. i dr. (ur.), Festschrift Rudolf Welser zum 65. Geburtstag (Manz, 2004.)

Konstantinović M., Obligaciono pravo I: Opšti deo (Naučna knjiga, 1952.)

Konstantinović M., Obligaciono pravo: Prema beleškama sa predavanja (Savez studenata Pravnog fakulteta u Beogradu, 1962.)

Konstantinović M., Obligacije i ugovori: Skica za Zakonik o obligacijama i ugovorima (Pravni fakultet u Beogradu, 1969.)

Korać Graovac A., „Naknade za uzdržavanje djeteta – precizno utvrđene“ (2008.) 56 (5635) Informator 1

Koziol H., Bydlinski P. i Bollenberger R. (ur.), Kurzkommentar zum ABGB (2. izd., Springer, 2007.)

Kreittmayr W. X. A. von (ur.), Codex Maximilianeus bavaricus civilis (Königliche Centralverwaltung der Regierungs- und Intelligenzblattes, 1821.)

Kupisch B., Die Versionsklage: Ihre Entwicklung von der gemeinrechtlichen Theorie des 17. Jahrhunderts bis zum österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (Winter, 1965.)

Kupisch B., Ungerechtfertigte Bereicherung: Geschichtliche Entwicklungen (Decker & Müller, 1987.)

Kupisch B., „Ungerechtfertigte Bereicherung: Usus modernus pandectarum in Deutschland unter Berücksichtigung des preußischen Allgemeinen Landrechts (ALR) und des österreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB)“, u: Schrage E. J. H. (ur.), Unjust Enrichment: The Comparative Legal History of the Law of Restitution
(2. izd., Duncker & Humblot, 1999.)

Leyser A. von, Meditationes ad Pandectas, vol. 3-4 (Apud meisnerianos fratres, 1776.)

Loewenheim U., Bereicherungsrecht (3. izd., München, 2007.)

Lutman K., „Change of Position as a Defence in Unjust(ified) Enrichment: Slovenian Law in a Comparative Perspective“ (2019.) 67 (1) Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 49

Łętowska E., „Unjust Enrichment in Eastern European Countries“, u: Caemmerer E. von i Schlechtriem P. (ur.), International Encyclopedia of Comparative Law, vol. 10 (Mohr Siebeck, 2007.)

Maanen G. E. van, „Subsidiarity of the Action for Unjustified Enrichment - French Law and Dutch Law: Different Solutions for the Same Problem“ (2006.) 14 European Review of Private Law 409

MacCormack G., „The Early History of the actio de in rem verso (Alfenus to Labeo)“, u: Studi in onore di Arnaldo Biscardi, vol. 2 (Cisalpino, 1982.)

MacCormack G., „The Later History of the ‘actio de in rem verso’ (Proculus – Ulpian)“ (1982.) 48 Studia et Documenta Historiae et Iuris 318

Maurović I., Izvještaj o Predosnovi građanskoga zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju (St. Kugli, 1935.)

Medicus D., Schuldrecht II: Besonderer Teil (13. izd., C. H. Beck, 2006.)

Miladin P., „Običaji, kondikcije, ortaštvo i ugovorna kazna prema Bogišićevu Općem imovinskom zakoniku za Crnu Goru (OIZ) i hrvatskom Zakonu o obveznim odnosima (ZOO)“, u: Kregar J. i dr. (ur.), Bogišić i kultura sjećanja: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008. – 2011.)

Miladin P., „Odnos kondikcijskog i drugih srodnih imovinskopravnih zahtjeva“, u: Uzelac A., Garašić J. i Maganić A. (ur.), Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku: Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe: Liber amicorum Mihajlo Dika (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.)

Miladin P. i Held H.-R., „Pokušaj kodifikacije neopravdanog obogaćenja u Nacrtu Zajedničkog referentnog okvira (DCFR)“, u: Bogišić V. (ur.), Europa i enciklopedija: kultura i kodifikacija (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2011. – 2015.)

Milotić I., „Stjecanje bez osnove“ (2019.) 28 (11) Pravo i porezi 46

Možina D., „Vsebina in opseg obogatitevnega zahtevka“, u: Možina D. (ur.), Razsežnosti zasebnega prava: Liber amicorum Ada Polajnar Pavčnik (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2017.)

Nikšić S., „Imovina u građanskom pravu“ (2012.) 62 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1599

Petrak M., „Rimsko pravo i ideologijski prijepori u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941-1945)“ (2000.) 50 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 1003

Petrak M., „Rimsko pravo kao pozitivno pravo u Republici Hrvatskoj: Prilog tumačenju Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine“ (2006.) 6 (10) Hrvatska pravna revija 1

Posilović S. (ur.), Opći austrijski građanski zakonik (St. Kugli, 1918.)

Radovčić V., „Pokušaj kodifikacije građanskog prava u staroj Jugoslaviji (‘Predosnova građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju’)“ (1975.) 7 (1) Radovi Instituta za hrvatsku povijest 249

Rehbein H. i Reincke O. (ur.), Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (Müller, 1889.)

Schlesinger P., „Arricchimento, Azione di (diritto civile)“, u: Azara A. i Eula E. (ur.), Novissimo digesto italiano: Volume I, Tomo II: AQ-AY (Unione tipografico-editrice torinese, 1958.)

Schrage E. J. H., „The Law of Restitution: the History of Dutch Legislation“, u: Schrage E. J. H. (ur.), Unjust Enrichment: The Comparative Legal History of the Law of Restitution (2. izd., Duncker & Humblot, 1999.)

Schrage E. J. H., „Unjustified Enrichment: Recent Dutch Developments from a comparative and historical perspective“ (1999.) 46 Netherlands International Law Review 57

Sirena P., „L'azione generale di arricchimento senza causa“, u: Lipari N., Rescigno P. i Zoppini A., (ur.), Diritto civile: Volume III: Obbligazioni: Tome I: Il rapporto obbligatorio (Giuffrè, 2009.)

Spevec F. J. (ur.), Opći austrijanski građanski zakonik (Knjižara L. Hartmana (St. Kugli), 1911.)

Strykius S., Continuatio prima usus moderni pandectarum, a libro VI. usque ad XII (Orphanotrophius, 1776.)

Trabucchi A., „Arricchimento (diritto civile)“, u: Mortati C. i Pugliatti S. (ur.), Enciclopedia del diritto: Vol. 3: Ari-Atti (Giuffré, Milano, 1959.)

Triva S. i Dika M., Građansko parnično procesno pravo (7. izd., Narodne novine, 2004.)

Tuhr A. von, Actio de in rem verso (Scientia, 1970.; pretisak izd. iz 1895.)

Tumbri T., „Stjecanje bez osnove“ (1988.) 42 (9–10) Naša zakonitost 1055

Vedriš M., „Stjecanje bez pravne osnove po Zakonu o obligacionim odnosima“ (1989.) 39 (1) Pravni život 9

Visser D., „Unjustified enrichment“, u: Smits J. M. (ur.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (1. izd., Edward Elgar, 2006.)

Vizner B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima: Knjiga 2.: Član 158 – 453 (vlastita naklada, 1978.)

Vojković L., Kondikcijski tužbeni zahtjevi (magistarski rad, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.)

Vojković L., „Nastanak i pravna sredstva za ostvarenje tražbine iz stjecanja bez osnove“ (2002.) 2 (1) Hrvatska pravna revija 27

Vuković M., Pravila građanskih zakonika: S naknadnim propisima, sudskom praksom, napomenama i podacima iz literature (Školska knjiga, 1961.)

Wellspacher M., Versio in rem (Manz, 1900.)

Welser R. i Zöchling-Jud B., Grundriss des bürgerlichen Rechts: Band II: Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht (14. izd., Manz, 2015.)

Wolff K., Grundriss des österreichischen bürgerlichen Rechts (4. izd., Springer, 1948.)

Zimmermann R., The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Juta & Co., 1992.) 

Autor


Dr. sc. Henrik-Riko Held, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedri za rimsko pravo.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6217-2655.

Prijedlog citiranja (OSCOLA, 4. izd.)


Henrik-Riko Held, "Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu", u: Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.), 519-573.Cite this chapter (OSCOLA, 4th edn.)


Henrik-Riko Held, 'Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 519-573.

About this chapter


Henrik-Riko Held, 'Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 519-573.


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481