O ulozi i značaju suvremenih uslužnih pravila u koncipiranju takozvanog uslužnog prava

Snežana Miladinović

Sažetak


Perspektiva koju pružaju dostignute razine razvoja pravne znanosti i pozitivnog prava omogućava, između ostalog, uočavanje tendencija u razvoju kako postojećih, tako i pojavi i oblikovanju novih pravnih disciplina i grana prava. Pravni poredak, kao dio društvenog poretka, dinamična je kategorija jer su njegovi normativni i faktički dijelovi u stalnom kretanju, mijenjanju i uobličavanju. Eklatantan primjer su suvremena pravila koja reguliraju uslužne poslove i koja zbog svojeg sadržaja, značaja i brojnosti tendiraju ne samo ka objedinjavanju, već, ima mišljenja, i postupnom koncipiranju tzv. uslužnog prava (ili prava uslužnih djelatnosti). Cilj nam je na osnovi postojećih, sve brojnijih pravila koja uređuju uslužne poslove, ali i sve češćih znanstvenih i stručnih rasprava na ovu temu, ukazati na neke od mogućih pravaca razvoja u ovoj materiji. U prvoj aproksimaciji može doći do daljnjeg umnožavanja pravnih normi u već postojećim pravnim okvirima, a u drugoj do postupnog objedinjavanja normi i koncipiranja nove grane prava.


Ključne riječi: obvezno pravo, uslužni poslovi, Draft Common Frame of Reference, DCFR, Direktiva o uslugama, uslužna pravila (opća, posebna, pojedinačna), uslužno pravo.

Summary


The perspective gained through achievements in the development of the legal science and positive law has enabled us, among other things, to perceive the tendencies of not only the development of the existing branches and elements of law, but also of emerging and shaping of the new ones. Legal order, being a part of social order, is a dynamic category as its normative and factual components are in constant motion: they are continually transformed and reshaped. The striking example of this can be seen in contemporary rules governing service activities: there is a tendency based on the number, contents, and significance of these rules not only to merge them but also, as some indicate, to gradually consolidate them into the so-called services law (or the law of service activities). Our goal is to use the corpus of the existing and ever-increasing rules, as well as a growing number of scientific papers discussing this subject, to point to some of the possible directions that the development of this matter can take. One approximation could bring further multiplication of legal rules within the existing legal framework, whereas the other could include a gradual and moderate unification of rules and the development of a new branch of law.


Keywords: law of obligations, service activities, Draft Common Frame of Reference, DCFR, Services Directive, rules on services (general, specific, and particular), services law.

Cijelo poglavlje


Cijelo poglavlje dostupno je za preuzimanje ovdje (PDF).Full chapter


The entire chapter is available for download here (PDF).

HOPPK_Knjiga 1_Poglavlje 12.pdf

Bibliography


Antić O., Obligaciono pravo (2. izd., Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010.)

Bar C. von i Clive E. (ur.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR): Full Edition, vol. 1 (Sellier European Law Publishers, 2009.)

Bar C. von i Clive E. (ur.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR): Full Edition, vol. 2 (Sellier European Law Publishers, 2009.)

Bar C. von, „Evropski razmišljati o privatnom pravu“ (2015.) 13 (1) Evropski pravnik 11

Božanić V. i Stokić D., Normativno regulisanje kvaliteta (Fakultet organizacionih nauka, 2010.)

Caringella F. i De Marzo G., Manuale di diritto civile: III. Il contratto (2. izd., Guiffré, 2008.)

Dabović Anastasovska J. i Gavrilović N., „Zaštita „slabije“ strane kod ugovora o uslugama u novom evropskom ugovornom pravu: modaliteti, dileme i perspektive“, u: Mićović M. (ur.), Usluge i zaštita korisnika (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2015.)

Dabović Anastasovska J. i Gavrilović N., „Dužnost predugovornog informisanja kod ugovora o uslugama u evropskom ugovornom pravu: ciljevi i pravne sankcije“, u: Mićović M. (ur.), Usluge i uslužna pravila (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2016.)

Dabović Anastasovska J. i Gavrilović N., „Odgovornost davaoca usluga u evropskom ugovornom pravu i u pravnim sistemima zemalja regiona: opšti režim“, u: Mićović  M. (ur.), Usluge i odgovornost (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2017.)

Ferry J.-M., Europe, la voie kantienne: Essai sur l’identité postnationale (Cerf, 2005.)

Grönroos C. i Gummerus J., „The Service Revolution and its Marketing Implications: Service Logic vs Service-Dominant Logic“ (2014.) 24 (3) Managing Service Quality 206

Hegel G. W. F., Filosofijska propedeutika (Grafos, 1975.)

Hegel G. W. F., Istorija filozofije, sv. 1 (3. izd., Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1975.)

Hegel G. W. F., Osnovne crte filozofije prava (2. izd., Veselin Masleša – Svjetlost, 1989.)

Hojnik J., „EU Internal Market and National Tradition and Culture: Any Room for Market Decentralisation?“ (2012.) 8 Croatian Yearbook of European Law & Policy 117

Hojnik J., „The Servitization of Industry: EU Law Implications and Challenges“ (2016.) 53 Common Market Law Review 1575

Hojnik J., „Technology Neutral EU Law: Digital Goods within the Traditional Goods/Services Distinction“ (2017.) 25 (1) International Journal of Law and Information Technology 63

Hondius E., „Recodification of Private Law in Central and Eastern Europe and in the Netherlands“ (2014.) 2 (1) ELTE Law Journal 51

Jelinić S., „Pravna regulativa i pružanje usluga u suvremenom životu“, u: Mićović M. (ur.), Savremeni pravni promet i usluge (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2018.)

Jelinić S., „Pružanje usluga kao vitalna komponenta suvremene ekonomije – o odgovornosti pružatelja usluga za kvalitetu pružene usluge“, u: Mićović M. (ur.), Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2019.)

Kant I., Metafizika morala (Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1993.)

Klajn I. i Šipka M., Veliki rečnik stranih reči i izraza (3. izd., Prometej, 2008.)

Koevski G. i Kuzmanova A., „Uslužni sektor u Republici Makedoniji i u zemljama u regionu“, u: Mićović M. (ur.), Uslužni poslovi (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2014.)

Kostić M., Menadžment totalnim kvalitetom: TQM modeli za poslovnu izvrsnost (Visoka politehnička škola Beograd, 2007.)

Kulić Ž. i Kulić M., Uvod u pravo (Evropski univerzitet Brčko Distrikta, 2015.)

Lazar J., „O razvoju slovačkog privatnog prava“ (2015.) 13 (1) Evropski pravnik 45

Lukić R. D. i Košutić B., Uvod u pravo (9. izd., Naučna knjiga, 1991.)

Lukić R. D., Sistem filozofije prava (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012.)

Mićović M., „Heterogenost usluga i homogenost uslužnih pravnih pravila“, u: Mićović M. (ur.), XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2011.)

Mićović M. (ur.), XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2011.)

Mićović M. (ur.), Pravo i usluge (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2012.)

Mićović M. (ur.), Uslužno pravo (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2013.)

Mićović M., „Zajednička pravila za ugovore o uslugama“, u: Mićović M. (ur.), Uslužno pravo (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2013.)

Mićović M. (ur.), Uslužni poslovi (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2014.)

Mićović M., „Cena kao element ugovora o uslugama“, u: Mićović M. (ur.), Uslužni poslovi (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2014.)

Mićović M. (ur.), Usluge i zaštita korisnika (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2015.)

Mićović M., „Prilozi za uslužno pravo“, u: Mićović M. (ur.), Usluge i zaštita korisnika (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2015.)

Mićović M. (ur.), Usluge i uslužna pravila (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2016.)

Mićović M. (ur.), Usluge i odgovornost (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2017.)

Mićović M. (ur.), Savremeni pravni promet i usluge (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2018.)

Mićović M. (ur.), Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2019.)

Mićović M., „O uslovnom uslužnom pravu“, u: Mićović M. (ur.), Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2019.)

Mićović M. (ur.), Usluge i prava korisnika (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2020.)

Miladinović S., „Organizovana harmonizacija ugovornog prava“ (2010.) 59 Pravni život 905

Miladinović S., „Pravo na razliku i organizovana harmonizacija ugovornog prava“ (2011.) 55 (3) Strani pravni život 46

Miladinović S., „Ugovor o pružanju usluga u odredbama Zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo (Draft Common Frame of Reference for a European Private Law – DCFR)“, u: Mićović M. (ur.), Pravo i usluge (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2012.)

Miladinović S., „Pojedini ugovori o pružanju usluga u svijetlu Zajedničkog referentnog okvira za privatno pravo (Draft Common Frame of References for Private Law)“, u: Mićović M. (ur.), Uslužno pravo (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2013.)

Miladinović S., „Uloga i značaj osnovnih načela obligacionog prava u pravnom regulisanju uslužnih poslova i koncipiranju uslužnog prava“, u: Mićović M. (ur.), Uslužni poslovi (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2014.)

Miladinović S., „Nivoi pravne zaštite korisnika usluga“, u: Mićović M. (ur.), Usluge i zaštita korisnika (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2015.)

Miladinović S., „Uslužna pravila (korak ka „kosmopolitskom pravu“ budućnosti)“, u: Mićović M. (ur.), Usluge i uslužna pravila (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2016.)

Miladinović S., „Uslužna pravila u crnogorskom pravu (nekad i sada)“, u: Mićović M. (ur.), Savremeni pravni promet i usluge (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2018.)

Nikolić D., „Evropsko privatno pravo u kontekstu globalizacije“ (2008.) 42 Zbornik radova (Pravni fakultet u Novom Sadu) 413

Nikolić D., „Pravo zaštite životne sredine kao nastavna i naučna disciplina“ (2011.) 45 Zbornik radova (Pravni fakultet u Novom Sadu) 299

Nikolić D., „Kodifikacija građanskog prava u Srbiji – istorijska iskustva i aktuelni zakonodavni projekti“ (2015.) 13 (1) Evropski pravnik 99

Normann R., Service Management: Strategy and Leadership in Service Business (3. izd., John Wiley & Sons, 2000.)

Palević M., „Elementi usluge kao posebnog oblika proizvoda“, u: Mićović M. (ur.), Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2019.)

Palmer A., Principles of Services Marketing (5. izd, McGraw-Hill, 2008.)

Raković R., Kvalitetom do poslovne izvrsnosti (InGraf, 2006.)

Rodin S., „Direktiva Europske unije 123/2006 o uslugama – doseg i opravdanja“ (2009.) 59 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 33

Savković V., Pravo unutrašnjeg tržišta Evropske unije – privatnopravni aspekti (Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 2019.)

Sveti Jovan Zlatousti, Slava Gospodu za sve (izabrane besede i pouke) (PMŠ Sv. Aleksandar Nevski, 1998.)

Tot I., „Što je to ugovor o uslugama (u hrvatskom pravu)?“, u: Mićović M. (ur.), Pravo i usluge (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2012.)

Vékás L., „Prilozi istorijskoj i uporednopravnoj oceni Mađarskog građanskog zakonika“ (2015.) 13 (1) Evropski pravnik 29

Veljković S., Marketing usluga (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.)

Vilus J., „Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2006/123 o uslugama na unutrašnjem tržištu“ (2008.) 7 (23–24) Evropsko zakonodavstvo 18

Vilus J., „Međunarodne organizacije i regulisanje usluga“, u: Mićović M. (ur.), XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2011.)

Vlada Republike Srbije, Komisija za izradu Građanskog zakonika, „Rad na izradi Građanskog zakonika Republike Srbije: Izveštaj Komisije sa otvorenim pitanjima“ (Vlada Republike Srbije, 2007.)

Vlada Republike Srbije, Komisija za izradu Građanskog zakonika, „Građanski zakonik Republike Srbije: Druga knjiga: Obligacioni odnosi“ (Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, 2014.)

Vujičić J., „Sloboda pružanja usluga u pravu Evropske unije“, u: Mićović M. (ur.), Uslužno pravo (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2013.)

Vujić V., Poduzetništvo i menadžment u uslužnim djelatnostima (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 2010.)

Vujisić D. (ur.), Usluge i vladavina prava (Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2021.)

Autor


Dr. Snežana Miladinović, redovita profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1323-6832.

Prijedlog citiranja (OSCOLA, 4. izd.)


Snežana Miladinović, "O ulozi i značaju suvremenih uslužnih pravila u koncipiranju takozvanog uslužnog prava", u: Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.), 465-489.Cite this chapter (OSCOLA, 4th edn.)


Snežana Miladinović, 'O ulozi i značaju suvremenih uslužnih pravila u koncipiranju takozvanog uslužnog prava' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 465-489.

About this chapter


Snežana Miladinović, 'O ulozi i značaju suvremenih uslužnih pravila u koncipiranju takozvanog uslužnog prava' in Ivan Tot and Zvonimir Slakoper (eds), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022), 465-489.


Publisher: 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet


Print ISBN: 

978-953-346-181-6


Online ISBN:

978-953-346-182-3


Part of the Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu book series.

Print ISSN: 2939-4473

Online ISSN: 2939-4481